Wójt Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Raszyn zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Raszyn, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.
Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Raszyn – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub pobrać ze strony https://raszyn.pl/informator/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-rodowiska-i-gospodarka-komunalna/ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych-szamb-oraz-przydomowych-oczyszczalni-sciekow.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy w terminie do 30 listopada 2021 r.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej informacji można uzyskać u Pani Jadwigi Wiśniewskiej – Inspektora Referatu OŚGK tel. 22 701-79-15, email jwisniewska@raszyn.pl