Stanowisko Rady Gminy Raszyn

w sprawie pojawiających się w przestrzeni publicznej niepokojących informacji
dotyczących Rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie i jego otuliny
przyjęte na Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 29.04.2021 r.

 W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele informacji dotyczących zmian planów zagospodarowania przestrzennego terenów będących we władaniu Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (dalej ITP), położonych na terenie Gminy Raszyn. Wywołały one szeroki oddźwięk wśród społeczności lokalnej jak i różnego rodzaju kół i stowarzyszeń przyrodniczych wyrażających swoje obawy o przyszłość Rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie wraz z otuliną.

 Rada Gminy Raszyn oświadcza, że samorząd nie podjął żadnych formalnych działań mających na celu zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w związku z wnioskiem złożonym w dniu 17 lipca 2020 roku (dalej MPZP) terenów będących we władaniu ITP. W związku z tym nie możliwe są również żadne działania, które mogłyby doprowadzić do zmiany charakteru Rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie wraz z otuliną.

 Członkowie Rady Gminy, to wieloletni mieszkańcy Gminy Raszyn, osoby kierujące się dobrem zarówno mieszkańców Gminy jak i ochroną przyrody w tym zachowaniem rezerwatu Stawy Raszyńskie. Mają pełną świadomość unikalnego charakteru tego obiektu i nigdy nie zgodzą się na działania mogące powodować jego degradację.

 Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym każdy właściciel gruntów ma prawo złożyć wniosek o zmianę MPZP a Rada Gminy nie ma wpływu na jego treść. Złożenie samego wniosku nie oznacza automatycznej zmiany MPZP ani też obowiązku gminy do wszczęcia takiej procedury.

 Wniosek w pierwszej kolejności rozpatrywany jest pod względem formalno-prawnym w tym zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i kierowany do Komisji Planowania Przestrzennego. Po zaopiniowaniu przez Komisję trafia pod obrady Rady Gminy. W pierwszym etapie Rada decyduje czy w ogóle wyraża zgodę na przystąpienie do zmiany a dopiero po długotrwałym procesie projektowo-legislacyjnym,zmiana MPZP jest uchwalana, bądź odrzucana przez Radę.

 W przedmiotowej sprawie złożony przez ITP wniosek nie był procedowany, na żadnym etapie.

 Rozpętana burza medialna pozbawiona jest rzeczywistych podstaw do kreowania fałszywego wizerunku Samorządu Gminy Raszyn i buduje nieprawdziwy a wręcz krzywdzący obraz naszej gminy.