Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy w dniu 25 lutego 2019 roku – godzina 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Uchwała w sprawie: zmiany siedziby „Bajkowe Przedszkole w Dawidach”.
 5. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LII/480/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, zmienionej uchwałą nr LIX/545/2018 z dnia 5 października 2018r.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Raszyn porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Raszyn w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu miejsc na terenie budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie w celu umieszczenia automatów sprzedających napoje na czas oznaczony powyżej 3 lat.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Raszyn.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Figowej.
 12. Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Modrzewiowej.
 13. Uchwała w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Raszyn.
 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
 15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
 16. Uchwała w sprawie upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Raszyn” w formie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2019 rok.
 18. Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury Raszyn.
 20. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 21. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 22. Sprawy różne.
 23. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 24. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: https://esesja.pl/38991