Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2020 roku – godz. 1700

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję  http://raszyn.esesja.pl/