Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2019 roku – godzina 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Podolszyn Nowy.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Dawidy Bankowe.
 4. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku.
 5. Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Uchwała w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Raszyn.
 9. Uchwała w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach.
 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2019 z dnia 1 marca 2019 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2019.
 13. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 14. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 15. Sprawy różne.
 16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 17. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/0508c546-6e18-4