Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy w dniu 19 czerwca 2019 roku – godz. 1600

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
  3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
  5. Zamknięcie obrad.