XVI Sesja Rady Gminy Raszyn w dniu 24 września 2019 roku (czwartek) o godz. 1500

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie”.
  3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
  5. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: http://raszyn.esesja.pl/


Raszyn, dn. 20.09.2019r.

KZ.0004.3.2018

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Pan Dariusz Marcinkowski

Wniosek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 tj.) Wójt Gminy Raszyn wnioskuje o zwołanie sesji w dniu 24 września 2019 r.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy Raszyn

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie”.
  3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
  5. Zamknięcie obrad.