Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2019 roku – godz. 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji
 4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
 7. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez inne niż Gmina Raszyn osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 9. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2020 roku.
 10. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 roku.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn.
 12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
 13. Uchwała w sprawie uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach autobusowych oznaczonych symbolem „R”, dla których organizatorem jest Gmina Raszyn
 14. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 15. Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 16. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn
 18. Uchwała w sprawie przejęcia pomocy finansowej od Powiatu Pruszkowskiego.
 19. Uchwała w sprawie przejęcia od Miasta Pruszków zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego
 20. Uchwała w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2020r.
 22. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów jako działka 570 obręb Raszyn02, położonej na terenie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie na której na wygrodzonym terenie znajduje się nieczynny stalowy komin na czas oznaczony powyżej 3 lat.
 24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 roku.
 25. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 26. Sprawy różne.
 27. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 28. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję  http://raszyn.esesja.pl/