Raszyn, dnia 06.03.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

ZAPYTANIE RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wnoszę o udostepnienie następujących informacji:

  • zestawienie umów cywilno-prawnych i umów o dzieło jakie w miesiącu styczniu br. były podstawą do wypłaty wynagrodzenia z budżetu gminy.

Wnioskowana forma udostępnienia:

  • zestawienie z systemu księgowego z podaniem kwot, tytułów i zleceniobiorców/przyjmujących wykonanie dzieła
  • kopie umów wyszczególnionych w ww. zestawieniu.

Termin udostepnienia – do ustalenia telefonicznie za pośrednictwem biura Rady Gminy.

Jednocześnie informuję, iż z takim wnioskiem zwróciłam się osobiście do pracownika księgowości w dniu 4.03.br i zostało mi odmówione udzielenie ww. informacji przez skarbnika gminy. Powyższe uważam za naruszenie przysługujących mi praw wynikających z art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Pliki do pobrania