Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Raszyn, dnia 30.11.2018 r.

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

ZAPYTANIE RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wnoszę o wyjaśnienie opisanej poniżej sytuacji oraz udzielenie odpowiedzi na pytania.

W dniu 1 lipca 2016 roku mieszkaniec Gminy Raszyn wystosował drogą elektroniczną do Wójta Gminy Raszyn pismo o następującej treści:

„Date: pt., 1 lip 2016, 16:03
Subject: Spółka Wodna Raszyn
To: ratusz@raszyn.pl
Witam
Bardzo proszę o informację jak zamierzają Państwo wpłynąć na spółkę wodną w Raszynie. Od 3 lat odkąd przystąpiliśmy do Spółki nie są realizowane żadne prace na naszym terenie (Laszczki okolice ul. Falenckiej i Owocowej). Rów całkowicie zarósł w kilku miejscach, dostawiane są do niego kolejne nieruchomości i przy większych opadach może grozić podtopieniami. Kierownictwo spółki odsyła nas do Wójta w tym temacie. Nie interesują nas ani przeszłość ani obecna sytuacja pomiędzy spółką a władzami gminy. Z perspektywy mieszkańca ta sytuacja w której my płacimy składki i nic nie jest wykonywane przez kilka lat jest po prostu nie do zaakceptowania. Serdecznie prosimy o rozwiązanie tej sytuacji.”

W dniu 28.11.2018 r. nadawca pisma poinformował Klub Radnych Wspólnota Gminy Raszyn, iż nigdy nie otrzymał odpowiedzi na ww. pismo. Zwrócił także uwagę na fakt, że nikt nie zajmuje się rowami wodnymi, nie czyści ich i nie kontroluje. W efekcie rów zarasta, występują podtopienia, a spuszczanie szamba jest normą.

Konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, iż aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może prowadzić między innymi do podtopień. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych zgodnie z Prawem wodnym należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy, do tej spółki.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. Dlaczego nadawca pisma nigdy nie otrzymał od Wójta Gminy Raszyn odpowiedzi;
  2. Dlaczego rowy melioracyjne nie są utrzymywane w należytym stanie;
  3. Jakie były podejmowane przez Wójta Gminy Raszyn działania, egzekwujące od zarządu spółki wodnej wywiązywanie się z obowiązków, nałożonych na spółkę przez Prawo wodne;
  4. Czy Wójt Gminy Raszyn występował do Starosty Powiatowego w Pruszkowie z wnioskiem o kontrolę działalności spółki ze względu na niewywiązywanie się ze statutowych obowiązków.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Raszyn, dn. 11.12.2018 r.

OSS.0003.2 .2018

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn
w/m

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.11.2018 r. w sprawie pisma dotyczącego Spółki Wodnej Raszyn poniżej udzielam odpowiedzi na zapytania:

Ad 1.
W dniu 08.12.2018 r. dokonano sprawdzenia wiadomości tekstowych, które w dniu 1 lipca 2016 r. wpłynęły pocztą elektroniczną na adres ratusz@raszyn.pl. W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że do Urzędu nie wpłynęła wiadomość zawierająca treść pisma, które Pan przytoczył. Wobec tego Wójt Gminy Raszyn nie mógł udzielić mieszkańcowi Gminy odpowiedzi na pismo, którego nie otrzymał.

Ad 2-4.
Zgodnie z ustawą Prawo wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje starosta. Wójt Gminy nie ma prawnego umocowania do działania egzekwującego od zarządu spółki wodnej wywiązywanie się z obowiązków ustawowych nałożonych na spółkę. Wójt Gminy Raszyn nie występował do starosty z wnioskiem o kontrolę działalności spółki. Spółki wodne nie są jednostkami organizacyjnymi Gminy i organ Gminy nie sprawuje nad nimi nadzoru i kontroli. Spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Każdy członek spółki wodnej ma prawo do informacji dotyczącej zakresu prac wykonywanych przez spółkę. Cechą spółki jest jej samorządność, która zapewnia każdemu członkowi wpływ na jej funkcjonowanie, chociażby przez udział w głosowaniu w wyborze delegatów oraz zarządu spółki. Każdy członek spółki może również zgłaszać swoje wnioski i propozycje dotyczące działalności spółki.

Jeżeli Klub Radnych Wspólnota Gminy Raszyn otrzymał informację od mieszkańca Gminy Raszyn, iż spółka wodna nie wywiązuje się z zadań ustawowych, to posiadając uprawnienia przysługujące radnym, może powinien również wystąpić do zarządu Spółki Wodnej Raszyn z zapytaniem czy spółka wodna prawidłowo realizuje swoje obowiązki. Z informacji uzyskanej od członka zarządu spółki można wnioskować, iż z chwilą dokonania zmiany w zarządzie spółki jej działalność uległa znacznej poprawie.