Nowe Grocholice, 28.11.2018 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Pan Andrzej Zaręba
Wójt Gminy Raszyn

W związku z przekazanym mi projektem uchwały budżetowej na 2019 rok proszę o podanie mi następujących danych i wyjaśnień:

 1. Jaka jest obecnie liczba zameldowanych na terenie Gminy Raszyn ilość mieszkańców;
 2. Jaka liczba mieszkańców Gminy Raszyn odprowadza podatki do US w Pruszkowie;
 3. Jaka jest liczba mieszkańców według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. Jakie powinny być według deklaracji wpływy do budżetu gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. i I połowie 2018 r.
 5. Jakie były faktyczne wpływy do budżetu gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. i I połowie 2018 r.
 6. Jakich terenów dotyczą zadania inwestycyjne w ramach uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Raszyn;
 7. Dlaczego wydatki inwestycyjne (2.912.598 PLN lub 2.622.598 PLN – podano różne kwoty) na Adaptację budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej przewyższają kwotę dotacji (3.148.850 PLN);
 8. Jakich ulic dotyczy wykonanie projektów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;
 9. Na której ulicy ma zostać wykonane odwodnienie za kwotę 500.000 PLN; w planie finansowym jest podana ulica Zakole, w części opisowej planu finansowego ul. Zacisze;
 10. Na odwodnienie jakiego terenu przeznacza się kwotę 50.000 PLN;
 11. Na jakich KONKRETNIE ulicach ma zostać wykonane projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego; w planie podano projekty 32 ulic i in. oraz wykonanie na 13 i in.;
 12. Na jakie konkretnie prace związane z Austerią zostanie wydatkowana kwota 10.000 PLN;
 13. Dlaczego zaplanowane jest w 2 miejscach planu finansowego wykonanie projektu budowlanego ulic: Waryńskiego i Zacisze, jeżeli przewidziana jest już przebudowa tych ulic;
 14. Dlaczego wykonania projektów budowlanych tych samych ulic są zaplanowane w pozycjach: rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność;
 15. Dla których KONKRETNIE z podanych 25 i in. ulic mają zostać wykonane projekty budowlane; według planu koszt wykonania planu budowlanego jednej ulicy wynosi 8.000 PLN;
 16. Jaki grunt ma zostać zakupiony za kwotę 50.000 PLN;
 17. Jakie są planowane wpływy z tytułu świadczenia usług lub wynajmu pomieszczeń w CKR; W jakiej pozycji planu są one ujęte;
 18. Jakie jest uzasadnienie sprzedaży działek o nr 716/1 i 716/4, położonych w obrębie Raszyn 02.
 19. Jakie są inne możliwości wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji, niż kolejna emisja obligacji na kwotę 6.540.000 PLN;
 20. Jakie są przewidywane oszczędności budżetowe, możliwe do wykorzystania na spłatę zadłużenia;
 21. Jakie są przewidywane koszty emisji obligacji na kwotę 6.540.000 PLN;
 22. W jakim celu ma zostać udzielona spółce wodnej dotacja w kwocie 60.000 PLN;
 23. Z jakiego tytułu mają zostać wydatkowane kwoty 2.500.000 PLN i 600.000 PLN na kary, odszkodowania i grzywny;
 24. Jakiego postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy wydatek w kwocie 100.000 PLN;
 25. Na zakup jakich środków żywności dla Rady Gminy jest przewidziany wydatek w kwocie 12.000 PLN;
 26. Czego dotyczy wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w kwocie 100.000 PLN;
 27. Czego dotyczy wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 150.000 PLN;
 28. Na zakup jakich środków żywności dla Urzędu Gminy jest przewidziany wydatek w kwocie 18.449 PLN;
 29. Kto i w jakim celu będzie odbywał podróże służbowe krajowe i zagraniczne na kwotę 46.000 PLN;
 30. Jakie są przewidziane szkolenia pracowników za kwotę 30.000 PLN;
 31. Jakie SZCZEGÓŁOWO wydatki i na jakie cele mają zostać poniesione wydatki na promocje jst na kwotę 225.035 PLN;
 32. Jakie SZCZEGÓLOWO mają zostać poniesione wydatki w kwocie 234.916 PLN w pozycjin75095;
 33. Jakie są SZCZEGÓŁOWE wydatki bezosobowe (120.000 PLN) i zakup usług pozostałych (340.000 PLN) na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 34. Dlaczego zaplanowano na działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna 520.000 PLN, na podnoszenie ciężarów 50.000 PLN, boks 30.000 PLN, szachy 35.000 PLN i piłka siatkowa 15.000 PLN;
 35. Jakie są łączne roczne koszty przygotowania, wydania i kolportażu „Kuriera Raszyńskiego”; w których pozycjach planu finansowego ujęte są te koszty;

/-/ Andrzej Zawistowski

Pliki do pobrania