Raszyn, dnia 22.11.2018 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

ZAPYTANIE RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mając na względzie przeciwdziałanie korupcji, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ktokolwiek z radnych obecnej kadencji lub członek jego rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub ma podpisaną jakąkolwiek umowę cywilno-prawną z:

 • Urzędem Gminy Raszyn
 • jednostkami organizacyjnymi Gminy Raszyn
 • gminnymi przedsiębiorstwami komunalnymi Gminy Raszyn
 • innymi gminnymi osobami prawnymi Gminy Raszyn.

W odpowiedzi proszę podać w odniesieniu do każdej umowy:

 • rodzaj umowy
 • oznaczenie stron
 • przedmiot umowy
 • okres na jaki została zawarta umowa
 • kwotę określoną w umowie.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 06 grudnia 2018 r.

KZ.1431.30.2018

Szanowny Pan
Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

    W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zatrudnienia radnych lub członków ich rodzin w Urzędzie Gminy Raszyn bądź innych podmiotach wskazanych w Pana Zapytaniu informuję:

 1. Żaden z radnych obecnej kadencji nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Raszyn, ani w żadnym innym podmiocie wskazanym w Pana Zapytaniu.
 2. Z żadnym z radnych obecnej kadencji nie jest zawarta umowa cywilno-prawna z Urzędem Gminy Raszyn, ani z żadnym innym podmiotem wskazanym w Pana Zapytaniu.
 3. Na podstawie danych osobowych, które pracownik musi udostępnić pracodawcy zgodnie z art. 22? § 1-2 Kodeksu Pracy, Urząd Gminy Raszyn, jak i pozostałe podmioty wskazane w Pana Zapytaniu, nie są w stanie określić czy i jaki stopień pokrewieństwa łączy pracowników z radnymi obecnej kadencji Gminy Raszyn.

WÓJT GMINY
Andrzej Zaręba