Raszyn, dnia 07.03.2019 r.

Henryka Koper
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

W związku z bardzo złym stanem kładki dla pieszych, znajdującej się nad al. Krakowską w Raszynie, proszę o udzielenie następujących informacji:

  1. Kiedy był przeprowadzony ostatni remont kładki;
  2. Czy zostały podjęte rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie na temat konieczności pilnego przeprowadzenia remontu kładki;
  3. Kiedy i jakie działania zostaną podjęte przez Wójta Gminy Raszyn, mające na celu wyremontowanie kładki dla pieszych.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Henryka Koper

w celu publikacji użyto oprogramowania OCR


Raszyn, 22.03.2019 r.

IRD.152.6.2019.KK

Pani Henryka Koper
Radna Gminy Raszyn

dotyczy: interpelacji z dnia 07.03.2019 r. dotyczącej stanu technicznego kładki dla pieszych nad Aleją Krakowską w miejscowości Raszyn

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 07.03.2019 r. (data wpływu 12.03.2019 r.) Gmina Raszyn informuje, że kładka dla pieszych znajdująca się nad Aleją Krakowską zlokalizowana w Raszynie jest integralną częścią drogi powiatowej, której zarządcą jest Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Bieżące utrzymanie stanu dróg powiatowych na terenie gminy wraz z infrastrukturą należy do kompetencji Powiatu.

Gmina Raszyn zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących stanu technicznego przedmiotowej kładki dla pieszych. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przekazało informację, że po dokonanej ocenie stanu technicznego obiektu, kładka nie wykazuje uszkodzeń zagrażających katastrofą lub awarią, prace w ramach utrzymania będą zlecone w III kwartale 2019 r. Gmina Raszyn będzie monitorować przeprowadzenie prac naprawczych/remontowych.

Do wiadomości:

  • Rada Gminy w/m