Raszyn, dnia 30.11.2018 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wnoszę o udzielenie informacji czy Urząd Gminy Raszyn złożył wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
Termin składania wniosków przewidziany był w terminie: od 4 września 2018 r. do 17 października 2018 r. (zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/13586-prow-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-oprzyzna.html).

W związku z tym proszę o udzielenie informacji - czy i w jakim zakresie był złożony wniosek o dofinansowanie w ramach powyższego? A jeżeli gmina nie brała udziału w naborze wniosków proszę o wyjaśnienie z jakich powodów odstąpiono od ubiegania się o dodatkowe środki w tym zakresie.

Proszę jednocześnie o wyjaśnienie - na wniosek mieszkańców - na jakim etapie przygotowania inwestycji w zakresie budowy nowej nawierzchni są następujące drogi gminne:

  • ul. Żytnia, Rybie
  • ul. Wczasowa, Rybie
  • ul. Promyka, Jaworowa
  • ul. Widokowa, Falenty Nowe

oraz w zakresie budowy oświetlenia:

  • ul. Kwiatów Polnych, Dawidy Bankowe
  • ul. Tęczowa, Dawidy Bankowe

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska

w celu publikacji użyto oprogramowania OCR


Raszyn, dnia 13.12.2018r.

IR.150.109.2018.BK

Pani
Beata Sulima -Markowska
Radna Gminy Raszyn

Dot.: interpelacji z dnia 30.11.2018

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 30.11.2018 informujemy:

1. W ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Raszyn w dniu 17.10.2018r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiona przez dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17, w powiązaniu z droga powiatową poprzez dz. ew. 50/6 z obrębu Dawidy Bankowe w miejscowości Dawidy Bankowe, Gmina Raszyn. Wskazane we wniosku działki stanowią pas drogowy ul. Jutrzenki.

2. Ulica Żytnia i Wczasowa w miejscowości Rybie oraz ulica Widokowa w miejscowości Falenty nie zostały umieszczone w Planie Wydatków Majątkowych uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na rok 2018 w zakresie wykonania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni. Natomiast co do ulicy Promyka, Gmina posiada dokumentację techniczną przebudowy jej nawierzchni, realizacja, której będzie możliwa po wykonaniu przez GDDKiA odcinka kanału ulgi dla Kanału Załuskiego przebiegającego w tej ulicy.

3. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic Kwiatów Polnych i ulicy Tęczowej w Dawidach Bankowych. W przypadku tych ulic wykonanie oświetlenia będzie mogło być zrealizowane po zabezpieczeniu środków finansowych na rok 2019 na ten cel. Szacunkowy koszt robót łącznie w kwocie około 230.000 złotych.

Otrzymują:
1. Przewodniczący Rady Gminy
2. a/a