Raszyn, dnia 27.12. 2018 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku ze zgłoszeniem jakiego dokonała mieszkanka Gminy Raszyn w dniu 29.10.2018 (wysyłając filmik mailowo na adres ratusz@raszyn.pl) odnośnie zalania drogi i chodnika przy ul. Wierzbowej (Słomin) stanowiących dojazd i dojście do Szkoły Podstawowej w Sękocinie (Słominie) wnoszę o udzielenie nastepujących informacji:

  • jakie działania zostały podjęcie w związku ze zgłoszeniem?
  • czy i w jakim terminie została wykonana naprawa/udrożnienie odwodnienia?
  • ewentualnie jaki był koszt naprawy?

Filmik pokazujący skalę zalania jest dostępny pod linkiem:
https://web.facebook.com/paulina.ochman.14/videos/512476159232069/

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dn. 02.01.2019 r.

IR.0003…..2019.ES(2)

Pani
Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Dotyczy: interpelacji złożonej dnia 27.12.2018 r. w sprawie odwodnienia ul. Wierzbowej we wsi Słomin, Gminie Raszyn

W odpowiedzi na powyższą interpelację uprzejmie informuję, iż w związku ze zgłoszeniem mieszkanki dokonano wizji w terenie przez pracownika Referatu Inwestycji, który stwierdził, iż tworzące się zastoiska wody w najniższym miejscu ulicy Wierzbowej spowodowane są brakiem odpowiednich spadków drogi zarówno podłużnych jak i poprzecznych umożliwiających właściwe odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni jezdni.

Ponadto informujemy, iż nie została wykonana naprawa/udrożnienie odwodnienia z uwagi na fakt, iż przedmiotowa ulica nie posiada odwodnienia.

Gmina Raszyn jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w pasie drogowym ul. Wierzbowej we wsi Słomin, Gmina Raszyn, która uwzględnia budowę odwodnienia w postaci rowów. Zgodnie z udzieloną mieszkance odpowiedzią, wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót związanych z przebudową przedmiotowej ulicy, na podstawie w/w dokumentacji, będzie możliwe po podjęciu przez Radę Gminy uchwały wprowadzającej przebudowę ul. Wierzbowej do zadań inwestycyjnych i jednoczesnym zabezpieczeniu środków finansowych na jej realizację.

Do wiadomości:
P. Dariusz Marcinkowski - Przewodniczący Rady Gminy Raszyn