Raszyn, dnia 26.11.2018 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wnoszę o udostepnienie studium wykonalności projektu budowy Hali Sportowej w Gminie Raszyn, na bazie którego w ubiegłej kadencji Rady Gminy była podejmowana przez radnych decyzja o jej budowie i podejmowane były zobowiązania finansowe z budżetu gminy na jej wykonanie.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska

w celu publikacji użyto oprogramowania OCR 


Raszyn, dn. 07.12.2018 r.

IR.0003.1.2018.BS(2)

Pani
Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Dotyczy: interpelacji złożonej dnia 26.11.2018 r. w sprawie studium wykonalności projektu budowy Hali Sportowej w Gminie Raszyn

Informuję, że Gmina Raszyn nie wykonywała studium wykonalności dla projektu budowy Hali sportowej w Raszynie, z uwagi na fakt, iż opracowanie to nie było wymagane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które dofinansowało przedmiotową inwestycję w kwocie 7 mln złotych.

Jednocześnie informuję, że projekt wielofunkcyjnej hali sportowej w Raszynie był poprzedzony wnikliwą analizą dot. m.in.:

a) potrzeb społecznych - zapotrzebowania lokalnej społeczności, szkół oraz klubów sportowych na poszczególne dyscypliny sportowe i potrzeby lokalowe,
b) możliwości lokalizacji obiektu w aktualnej jego lokalizacji,
c) technicznych parametrów obiektu odpowiadającego w/w potrzebom,
d) kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji oraz jej użytkowania.

Jednym z podstawowych zadań Gminy jest zaspokajanie potrzeb społeczności zamieszkującej jej teren i temu właśnie miała służyć hala sportowa, która aktualnie - parę miesięcy po jej oddaniu do użytkowania - cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno społeczności lokalnej jak i różnych organizacji sportowych, które chcą w naszym obiekcie organizować różnego rodzaju imprezy sportowe.

Należy również wspomnieć o fakcie, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki uznało naszą gminną inwestycję za „Inwestycję o szczególnym znaczeniu dla sportu”, dzięki czemu uzyskaliśmy w/w dofinansowanie.