Raszyn, dnia 26.11.2018 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mając na uwadze zgłaszaną przez mieszkańców potrzebę posiadania podręcznego informatora gminnego, pozwalającego w sposób praktyczny na znalezienie informacji gdzie i w jaki sposób można np. zgłosić awarię wod.-kan., dziurę w jezdni, zalanie drogi, sprawdzić ratę podatku, zgłosić spalanie śmieci, zgłosić odpady gabarytowe do odbioru itp. - wnoszę o rozpoczęcie prac nad tego typu informatorem, który będzie bazą potrzebnych, niezbędnych informacji w każdym domu. Jest wiele zapytań od mieszkańców, którzy nie wiedzą gdzie zaadresować sprawy stricte obsługowe.
W informatorze powinny znaleźć się także informacje kontaktowe do radnych (mail, telefon) oraz dyżury radnych (do czasu wydania informatora zostaną już one ustalone).

Wnioskuję o wydanie informatora wraz z początkiem roku 2019 publikując w nim także zachętę do składania PIT wg miejsca zamieszkania co może przyczynić się do wzrostu wysokości wpływów podatków do budżetu gminy.

Deklaruję jednocześnie współpracę przy tworzeniu takiego informatora - tak aby był to materiał stricte informacyjny i przystępny dla każdego mieszkańca, komunikujący w sposób przystępny jak załatwić daną sprawę w gminie.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska

w celu publikacji użyto oprogramowania OCR 


Raszyn, dnia 08 grudnia 2018 r.

KZ.1431.32.2018

Pani Beata Sulima - Markowska
Radna Gminy Raszyn

W odpowiedzi na Interpelację Radnego Gminy Raszyn z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania informatora gminnego, informuję, iż treści mające się znaleźć w w/w publikacji znajdują się w znacznej większości na stronie internetowej Gminy Raszyn. Niektóre z nich ulegają zmianie w trakcie trwania roku budżetowego z uwagi na zawierane umowy z nowymi wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach.

Widząc potrzebę przekazania mieszkańcom takich informacji, poświęcimy w jednym z najbliższych numerów „Kuriera Raszyńskiego” strony w celu ich zamieszczenia.

Wydrukowanie osobnego informatora będzie możliwe po zabezpieczeniu środków w budżecie na rok 2019 zgodnie z decyzją Rady Gminy.