Raszyn, dnia 25.03.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, proszę o udzielenie informacji na nw. tematy związane z budową kanalizacji na terenie gminy i przyłączy do domów mieszkańców, w następującym zakresie:

- ul. Szafirowa, Podolszyn Nowy - kanalizacja została wybudowana, jednak nie została oddana do użytku. Jaki jest powód i w jakim terminie zostanie ona oddana do użytku w ww. miejscu? Z informacji uzyskanej od mieszkańców, działki 111/6 i 111/7 nie zostały uwzględnione w projekcie przyłączy do kanalizacji w drodze, pomimo, iż stosowne pismo w tej sprawie zostało złożone przez mieszkańców w X.2015 r. ? z jakiego powodu zostały te działki pomięte w projekcie, choć w tym samym czasie zaprojektowano przyłącza do posesji znajdujących się po przeciwnej stronie ww. działek? W jakim terminie zostaną doprojektowane i wykonanie przyłącza dla ww. działek? Co stoi na przeszkodzie, aby gmina zaprojektowała i podłączyła te działki do kanalizacji, która już fizycznie jest wybudowana w tej drodze?

- ul. Tęczowa, Dawidy Bankowe - kanalizacja w drodze jest wykonana do działki 83/19. W dalszej części ulicy powstają nowe domy, które nie mają dostępu do kanalizacji. Na chwilę obecną, poza zasięgiem kanalizacji zamieszkanych jest 4 domy, w budowie są kolejne 3 (zaawansowanie: stan surowy zamknięty). Po prawej stronie drogi sprzedane są już wszystkie działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, aż do końca ulicy zaś nowi właściciele w najbliższym czasie planują wystąpić o pozwolenie na budowę. W związku z tym proszę o informację: jakie są plany odnośnie dalszej rozbudowy kanalizacji w tej drodze, poza działkę 83/19? W jakim terminie jest planowany projekt i dalsza rozbudowa kanalizacji w ww. miejscu? Kiedy realnie mieszkańcy mogą spodziewać się wykonania przyłączy do ich posesji?

- ul. Rumiankowa, Dawidy Bankowe - sytuacja podobna jak w przypadku ul. Tęczowej - w ul. Boryny istnieje kanalizacja, natomiast w ul. Rumiankowej, która odchodzi od ul. Boryny w tej chwili wybudowane są 4 domy, 2 z nich są zamieszkałe, 2 wkrótce zostaną zasiedlone. W związku z tym proszę o informację: jakie są plany odnośnie dalszej rozbudowy kanalizacji w tej drodze, jako odnoga od instalacji w ul. Boryny? W jakim terminie jest planowany projekt i dalsza rozbudowa kanalizacji w tym miejscu? Kiedy realnie mieszkańcy mogą spodziewać się wykonania przyłączy do ich posesji?

- ul. Bratnia, Laszczki - jaki jest status rozbudowy kanalizacji w tej ulicy? W jakim terminie jest planowany projekt i dalsza rozbudowa kanalizacji w tej drodze i przyłączy do istniejących posesji?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dnia 08.04.2019 r.

RP.0003.3.2019.AW(2)

Pani Beata Sulima - Markowska
Radna Gminy Raszyn
w/m

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 25.03.2019 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn uprzejmie informuję:

Ad. ul. Szafirowa, Podolszyn Nowy

Kanalizacja sanitarna dla całego zakresu została wykonana w ramach kontraktu nr 7/RP-JRPV/2017. W chwili obecnej trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkownie. Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego spowodowane było brakiem zasilania przepompowni ścieków w ul. Olszynowej. Tym samym zakładany termin oddana do użytku kanalizacji wykonanej w ramach wskazanej powyżej umowy został przewidziany na miesiąc maj 2019 r.
Odnośnie działek nr ew. 111/6 i 111/7 uprzejmi informuję, iż na etapie opracowania dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w ewidencji gruntów widniała działka nr ew. 111/4 i do której zaprojektowane zostało odgałęzienie kanalizacyjne.
Tym samym nie było możliwości zaprojektowania odcinków do działek, które nie istniały w rzeczywistości.
Jednocześnie informuję, iż zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej do działek nie objętych w projekcie pierwotnym, będzie możliwe po wcześniejszym zabezpieczeniu przez radę gminy środków w budżecie Gminy Raszyn.

Ad. ul. Tęczowa, Dawidy Bankowe

W 2017 roku Gmina Raszyn wbudowała kanalizację sanitarną w ul. Tęczowej do wysokości działki nr ew. 83/20. Na chwile obecną do Referatu Realizacji Projektów nie wpłynął wniosek o doprojektowanie sieci w dalszej części ulicy. Tym samym potraktujemy Interpelację jako zgłoszenie Radnego o zaprojektowanie kanalizacji.
Proces projektowania zostanie wdrożony po zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Raszyn.

Ad. ul. Rumiankowa, Dawidy Bankowe

W Gminie Raszyn został złożony wniosek o doprojektowanie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu do numeru 27 w ul. Boryny.
Interpelacja zostanie potraktowana jako zgłoszenie doprojektowania kanalizacji w ul. Rumiankowej razem z siecią w ul. Boryny.

Ad. ul. Bratnia, Laszczki

Od jesieni 2018 Gmina Raszyn jest w posiadaniu projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w drugiej części ul. Bratniej w Laszczkach.
Kanalizacja zostanie wybudowana po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Raszyn.

Z poważaniem

Otrzymują:

  1. adresat
  2. a/a