Raszyn, dnia 25.07.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Do wiadomości:
Rada Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zwracam się z wnioskiem o oszacowanie i podanie wysokości strat w dochodach budżetowych Gminy Raszyn osiąganych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które to straty powstaną na skutek przyjętej przez Sejm i Senat RP ustawy „Bez PIT dla młodych”, która zacznie obowiązywać od dnia 01.08.2019 r.

Proszę o podanie szacunkowych, prognozowanych kwot strat z ww. tytułu, za okres:

  • 01.08 – 31.12.2019 r.
  • za 2020 rok

Powyższe wynika również z pytania jakie w tej sprawie zadałam Pani Skarbnik na XIII Sesji Rady Gminy Raszyn.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska


Raszyn 08.08.2019r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 25.07.2019r. dot. szacowanych kwot strat w dochodach budżetowych Gminy Raszyn osiąganych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstałych na skutek uchwalonej w dniu 04 lipca 2019r. ustawy " Bez PIT dla młodych", uprzejmie informuję, że zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osób do ukończenia 26 roku życia spowoduje ubytek wpływów do budżetu Gminy Raszyn szacunkowo o ok.:

- 400 tys. zł. za okres 01.08.2019r- 31.12.2019r.

- 1 mln zł. w roku 2020.

Wg szacunku dokonanego przez Metropolię Warszawską wpływów Gminy Raszyn w związku z w/w zwolnieniem wyniesie 910 tys. zł rocznie.