Raszyn, dnia 25.07.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Do wiadomości:
Rada Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zwracam się z wnioskiem o podanie w jakiej wysokości (kwota ogółem) na dzień złożenia interpelacji, zostały wydatkowane środki na zadania określone w ramach funduszy sołeckich na 2019 rok.

Powyższe zapytanie wynika również z pytania jakie w tej sprawie zadałam Pani Skarbnik na XIII Sesji Rady Gminy Raszyn.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska


Raszyn 08.08.2019r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 25.07.2019r. dot. wydatkowania środków na zadania określone w ramach funduszy sołeckich na 2019r. informuję, że do dnia 25.07.2019r. na w/w zadania wydatkowano łącznie 240.049,20zł.