Raszyn, dnia 25.07.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Do wiadomości:
Rada Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zwracam się z wnioskiem o pilne wyjaśnienie sprawy związanej ze złożonym przez mnie wnioskiem z dnia 02.05.2019, którego treść załączam. W szczególności proszę o podanie:

  • z jakiego powodu nastąpiła zwłoka w przekazaniu zapytania z UG do zleceniobiorcy odnośnie wyjaśnienia sytuacji opisanej we wniosku? Ww. wniosek złożyłam w dniu 02.05.br zaś zapytanie do zleceniobiorcy zostało wysłanie w dniu 10.06. Skąd wynikał tak odległy termin na załatwienie ww. sprawy?
  • czy na wezwanie z dnia 10.06.br. zleceniobiorca złożył już wyjaśnienia do UG, jeśli tak to jakie? Proszę o przekazanie treści tych wyjaśnień.
  • jakie jest stanowisko urzędu w odniesieniu do złożonej odpowiedzi zleceniobiorcy (jeśli takowa wpłynęła)?

Jednocześnie w nawiązaniu do informacji przekazanej mi podczas XIII sesji Rady Gminy, w związku z wnioskiem złożonym ustnie na Sesji w dniu 30.04.br. - wnoszę o udostępnienie dokumentacji (korespondencji) z ww. zleceniobiorcom w przedmiocie renegocjacji umowy na świadczenie usługi odławiania zwierząt z terenu naszej gminy, w zakresie dotyczącym zmniejszenia kosztów odpłatności za odłowienie psa.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dnia 07.08.2019r.

OŚGK.0003.7.2019.JB(2)

BEATA SULIMA-MARKOWSKA

Radna Gminy Raszyn

bsulima@poczta.onet.pl

W odpowiedzi na interpelację Pani Beaty Sulimy -Markowskiej z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie związanej ze złożonym wnioskiem z dnia 02.05.2019r. dotyczącym realizacji umowy Nr 3/2019 zawartej w dniu 18.01.2019r. na wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na odłowieniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn oraz sprawowaniu opieki weterynaryjnej w 2019r. poniżej udzielam odpowiedzi.

Pismem z dnia 06.05.2019r. Zamawiający wystąpił do Pani Krystyny Kowalczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów, wybraną w drodze zapytania ofertowego, z którą zawarł umowę Nr 3/2019 w dniu 18.01.2019r. na odłowienie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn oraz sprawowaniu opieki weterynaryjnej w 2019r. o złożenie wyjaśnień i ustosunkowanie się do okoliczności podniesionych w piśmie radnej z dnia 02.05.2019r. pod rygorem zastosowania środków wynikających z w/w umowy.

W odpowiedzi na w/w pismo Wykonawca w dniu 27 maja 2019r. złożył pisemne wyjaśnienia i ustosunkował się do okoliczności treści wniosku z dnia 02.05.2019r.

Następnie pismem z dnia 10 czerwca 2019r. Zamawiający zwrócił się ponownie do Wykonawcy o doprecyzowanie złożonych wyjaśnień.

W odpowiedzi na w/w pismo Wykonawca w dniu 08 lipca 2019r. doprecyzował złożone wcześniej wyjaśnienia.

Pismem z dniu 19 lipca 2019r. na Pani wniosek z dnia 02.05.2019r. udzielono odpowiedzi załączając jednocześnie pisma wyjaśniające Wykonawcy z dnia 27.05.2019r. i 03.07.2019r., które zostało przekazane drogą email w dniu 25.07.2019r. na Pani adres email bsulima@poczta.onet.pl.

Zgodnie z § 6 w/w umowy zatytułowanym kary umowne- brak jest zapisu, iż Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za nie dostarczenie odłowionego zwierzęcia do schroniska.

Wykonawca spełnia warunki umowy Nr 3/2019 zawartej w dniu 18.01.2019r.

W związku z powyższym brak jest podstaw do naliczenia kar, o które Pani wnosi we wniosku z dnia 02.05.2019r.

Z wyjaśnień Wykonawcy wynika, iż nie zostały naruszone warunki umowy.

W ocenie Zamawiającego wyjaśnienia Wykonawcy są wiarygodne i zasługują na uwzględnienie.

Mając na uwadze powyższe informuję, iż nie doszło do zwłoki w przekazaniu zapytania z Urzędu Gminy do Wykonawcy, gdyż po otrzymaniu wniosku w dniu 02.05.2019r. Zamawiający niezwłocznie tj. pismem z dnia 06.05.2019r. przekazał w/w wniosek Wykonawcy wzywając do złożenia wyjaśnień i ustosunkowania się do okoliczności podniesionych w tym piśmie pod rygorem zastosowania środków wynikających z w/w umowy. Wykonawca złożył pisemne wyjaśnienia i ustosunkował się okoliczności opisanych w treści wniosku z dnia 02.05.2019r. bez zbędnej zwłoki.

Reasumując, organ nie znalazł podstaw do zastosowania kar umownych przewidzianych w/w umowie, o które Pani wnosi we wniosku z dnia 02.05.2019r.

W części interpelacji dotyczącej udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem złożonym ustnie na Sesji Rady Gminy w 30.04.2019r. poniżej udzielam informacji.

W związku z zawartym porozumieniem międzygminnym z dnia 18.04.2019r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Raszyn na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Raszyn w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Warszawie oraz odstąpieniem przez Gminę Raszyn od umowy Nr 2/2019 z dnia 17.01.2019r. zawartą z Fundacją "CENTRUM OCHRONY ŚRODOWISKA", Wójt Gminy Raszyn wystąpił pismem z dnia 28.05.2019r. do Pani Krystyny Kowalczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwa Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów o rozważenie możliwości obniżenia ceny jednostkowej za każdego odłowionego psa z terenu Gminy Raszyn wraz ze sprawowaniem opieki weterynaryjnej, która obejmuje zakres czynności wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1.1 umowy Nr 3/2019 zawartej w dniu 18.01.2019r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W/w pismo Wykonawca odebrał w dniu 27.06.2019r.

Zamawiający jako podstawę wystąpienia uzasadniał faktem, iż dotychczasowe schronisko znajdowało się około 80 km od siedziby Zamawiającego natomiast obecne schronisko znajduje się około 3km od siedziby Zamawiającego. Przekłada to się na skrócenie dojazdu do nowego miejsca co wiąże się z obniżeniem kosztów oraz czasem pracy Wykonawcy.

W dniu 8 lipca 2019r.do Zamawiającego wpłynęła pisemna odpowiedź Wykonawcy, zgodnie, z którą Wykonawca poinformował o braku możliwości obniżenia przedmiotowego wynagrodzenia.

Powyższa odpowiedź wraz z kserokopią pisma wyjaśniającego z dnia 3 lipca 2019r. (data wpływu pisma do organu w dniu 08.07.2019r.) została przekazana drogą email w dniu 29.07.2019r. na Pani adres email bsulima@poczta.onet.pl.

W załączeniu:

1. korespondencja dotycząca wniosku Radnej z dnia 02.05.2019r.

2. korespondencja dotycząca negocjacji ceny za odłowienie zwierzęcia z terenu Gminy Raszyn

Otrzymują:

1. Adresat.

2. A/a.

Sprawę prowadzi:

Jolanta Banasiak tel. 22 701-79-12

Pliki do pobrania