Raszyn, dnia 23.02.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku ze złożeniem w dniu 14.02.2019 wypowiedzenia najmu przez najemcę najmu lokalu socjalnego nr 2 przy ul. Niskiej 19 w Raszynie, wnoszę o wyjaśnienie:

  • w jakim stanie jest lokal i czy nadaje się do ponownego wynajmu. Jeśli nie nadaje się do wynajmu - to proszę o podanie w jakiej kwocie określono środki na wykonanie remontu lokalu i ich zabezpieczenie w budżecie gminy;
  • w jakim terminie będzie wykonany ewentualny remont ww. mieszkania i jednocześnie wnoszę o określenie w jakim czasie lokal ten będzie dostępny do ponownego wynajmu na zasadach określonych Uchwałą Nr XVI/245/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn


Raszyn, dnia 08.03.2019r.

OŚGK.0003.6.2019.BL(2)

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację radnej Beaty Sulima – Markowskiej z dnia 23.02.2019r. w sprawie lokalu socjalnego nr 2 przy ul. Niskiej 19 w Raszynie informuję, iż przedmiotowy lokal aby spełniał warunki nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny wymaga wykonania remontu obejmującego między innymi: malowanie ścian, wymiany pokrycia podłogi, montażu urządzeń sanitarnych i zakupu podstawowych urządzeń kuchennych. Szacuje się, iż łączny koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w/w remontu to kwota ok. 3.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie są zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2019.
W/w prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu socjalnego do ponownego wynajmu planowane są z terminem ich zakończenia do końca kwietnia 2019r.
Remont przedmiotowego lokalu zostanie wykonany silami własnymi pracowników gospodarczych Zespołu Technicznego Urzędu Gminy.

Otrzymują:

  1. Rada Gminy Raszyn w/m.
  2. a/a