Raszyn, dnia 22.11.2018 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mając na względzie poprawę jakości powierza na terenie gminy Raszyn, wnoszę o wyjaśnienie:

  1. Jakie działania do tej pory zostały podjęte przez Wójta Gminy Raszyn, mające na celu ograniczenie przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, oraz pyłów zawieszonych powstałych w wyniku spalania w piecach węgla i innych paliw stałych?;
  2. Na podstawie zgłoszonych przez mieszkańców uwag - proszę o vvyjaśnienie czy znany jest Panu problem dotyczący „niekompatybilności” zainstalowanych na terenie Gminy Raszyn czujników pomiaru jakości powietrza wywodzący się z dwóch różnych firm, przez co pomiary i odczyty z tych urządzeń znacząco się różnią? Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby system monitorujący jakość powietrza w gminie był spójny i dokonywał pomiarów w oparciu o te same kryteria i normy? Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z obu systemów w sposób przejrzysty, prosty i łatwo dostępny? Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby zakupiony ze środków publicznych system pomiaru jakości powietrza służył wszystkim mieszkańcom i globalnie ostrzegał ich o złej jego jakości? Czy dane z czujników są w jakikolwiek sposób analizowane i wykorzystywane przez Urząd Gminy?
  3. Proszę o podanie informacji związanych z pobraniem z 12 gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Raszyn, próbek popiołów i ich przebadaniem, w następującym zakresie: jaki był koszt wykonania pomiarów? jak skończyły się sprawy mieszkańców wobec których stwierdzono palenie w paleniskach materiałów niedopuszczalnych? Jakie kary (kwoty) zostały nałożone na tych mieszkańców? Czy nadal są prowadzone kontrole w tych domach? Proszę o przedstawienie wniosków jaki skutek odniosło to działanie.
  4. Czy w godzinach innych niż 8-16 oraz w weekendy jest ktoś z urzędu kto może zareagować na zgłoszenie o podejrzeniu spalania materiałów niedozwolonych? Czy jest uruchomiona odrębna linia telefoniczna lub odrębny mail kontaktowy, na które mieszkańcy mogą zgłaszać posesje z podejrzeniem spalania materiałów niedozwolonych? Jaki jest aktualnie czas reakcji Urzędników na otłzymane zawiadomienie o podejrzeniu spalania materiałów niedozwolonych?
  5. Czy Urząd Gminy posiada dane o procentowym pokryciu obszarów gminy siecią gazową oraz dane jaki % gospodarstw domowych jest przyłączonych do tej sieci? Jeśli tak - proszę o ich przedstawienie.
  6. Czy i w jaki sposób jest realizowany przez Urząd Gminy Raszyn program dopłat do wymiany pieców węglowych w ramach RPMA, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18?; Ilu mieszkańców Gminy Raszyn skorzystało z tego programu i na jaką kwotę?; Czy pracownicy Urzędu Gminy Raszyn pomagają mieszkańcom w przygotowaniu stosownej dokumentacji?;
  7. Czy i w jaki sposób jest realizowany na terenie Gminy Raszyn rządowy program „Czyste Powietrze”, zgodnie z którym państwo dofinansuje: wymianę starych kotłów, docieplenie budynków, vvymianę stolarki, montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?; Ilu mieszkańców złożyło wnioski o wymienione dofinansowanie?; Czy pracownicy Urzędu Gminy Raszyn pomagają mieszkańcom w przygotowaniu stosownej dokumentacji?;

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska

w celu publikacji użyto oprogramowania OCR 

Pliki do pobrania