Raszyn, 17.07.2019

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Andrzej Lechański
Prezes
Gminne Przedsiębiorstwo EKO-Raszyn

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, proszę o udzielenie informacji na nw. pytania związane z trwającym aktualnie postępowaniem przetargowym na wyłonienie firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Raszyn i czekającymi mieszkańców zmianami w opłatach za te usługi.

Część z poniższych zapytań dotyczy informacji, które jest w stanie podać UG a część EKO-Raszyn - dlatego kieruję swoją interpelację do obu ww. jednostek z prośbą o odpowiedź.

Proszę o informację w następującym zakresie:

1. Ile realnie będzie trwało (mniej więcej) rozstrzygnięcie przetargu? termin składania ofert to 23.07. Do kiedy (szacunkowo) mieszkańcy będą znać rozstrzygnięcie i koszty jakie ponosić będą z tytułu opłat za śmieci?
2. Ile wynoszą koszty obsługi systemu odbioru odpadów ponoszonych przez gminę (za 2018, i za pierwsze 6 mcy roku 2019): tj. ile jest dedykowanych etatów, jaki jest miesięczny i roczny koszt zatrudnienia tych pracowników (wynagrodzenia i pochodne) i ew. inne koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w gminie (bez kosztów rozliczanych bezpośrednio z dostawcą usługi za odebrane odpady); czy są plany na zwiększenie liczby etatów - jeśli taki to o ile i jaki jest prognozowany koszt dotrudnienia pracownika do tego typu zadania?
3. Jaką kwotę UG dopłacił obecnemu dostawcy za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy (za pierwsze 6 mcy roku 2019) ponad zebrane od mieszkańców opłaty z tytułu złożonych deklaracji dot. odbioru śmieci tj. o jaką kwotę w miesiącach I-VI nie bilansował się system odbioru odpadów z terenu gminy w rozliczeniu z dostawcą usługi (wyłączając z tego koszty, o których dane proszę w pkt. 2 powyżej).

Proszę również o doszczegółowienie informacji, które zawarte są w dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów:


1. w dokumentacji przetargowej jest podana liczba osób zadeklarowanych w systemie odbioru odpadów 24 146 osób - a ile wynosi liczba osób zadeklarowanych w systemie na dzień złożenia interpelacji? Tj. ile mamy zgłoszonych/zadeklarowanych osób do odbioru odpadów na dzisiaj?
2. Jakie jest w chwili obecnej zadłużenie mieszkańców z tytułu braku opłat za zadeklarowane osoby do odbioru odpadów? Jaka to jest kwota na dzień dzisiejszy? Ilu mieszkańców dotyczy zadłużenie i ilu posesji?
3. W dokumentacji przetargowej jest podana liczba:

6 110 - nieruchomości jednorodzinnych i 49 - budynków wielorodzinnych - proszę o doszczegółowienie tego zapisu w następujący sposób:

a. w liczbie 6 110 - nieruchomości jednorodzinnych:

- ile jest takich posesji, które mają jakkolwiek opomiarowane zużycie wody (chodzi wyłącznie o licznik dot. zużycia wody dla celów mieszkalnych i odprowadzanie ścieków)
- ile jest takich posesji, które mają własne ujęcie wody, ale opomiarowane zużycie wody własnej dla celów obliczenia zużycia odprowadzenia ścieków?
- ile jest posesji mieszkalnych - jeśli Eko-Raszyn ma taką wiedzę - które mają wyłącznie szambo i własne ujęcie i nie są w związku z tym w żaden sposób opomiarowane?
Czy w liczbie 6110 jest uwzględniona ilość posesji zamieszkałych czasowo (działki rekreacyjne, domki letniskowe)? Jaka to jest liczba? Jeżeli nie - to czy urząd posiada takie dane o liczbie nieruchomości zamieszkałych czasowo? Czy i w jaki sposób posesje te rozliczają się za odbiór odpadów komunalnych? Czy posesje te są opomiarowane licznikami zużycia wody? Jeśli tak to jaka jest liczba tych liczników?
Jak jest liczba budynków niezamieszkałych?

Jaka jest liczba budynków jednorodzinnych, w których prowadzona jest dodatkowo działalność handlowo-usługowa, generująca odpady - np. warsztaty samochodowe lub inne, sklepy (handel), zakłady fryzjerskie, usługi kosmetyczne, prywatne gabinety lekarskie/stomatologiczne, kancelarie i inne biura, hotele robotnicze, lub wynajem kwater? Czy tego typu posesje mieszczą się w liczbie 6110 ?

b. w liczbie 49 budynków wielorodzinnych - jaka jest liczba lokali, które mają zainstalowane liczniki zużycia wody?

c. Ile jest posesji użytkowanych wyłącznie na cele komercyjne - np. m.in. hale, sklepy, usługi, biura? ile jest zainstalowanych liczników zużycia wody na tego typu posesjach?

Proszę również o podanie informacji od początku br. (w podziale na miesiące) o ogólnej ilości zużytej wody w Gminie Raszyn w podziale na:

· - nieruchomości jednorodzinne i wielorodzinne (odrębnie za mce I, II, II, IV, V, VI/2019), wyłącznie zamieszkałe przez mieszkańców
· - nieruchomości jednorodzinne z funkcją handlowo-usługową (odrębnie za mce I, II, II, IV, V, VI/2019),
· - nieruchomości użytkowane wyłącznie komercyjne (odrębnie za mce I, II, II, IV, V, VI/2019), tj. użytkowane na cele dz.gospodarczej.
· - nieruchomości zamieszkałe czasowo (odrębnie za mce I, II, II, IV, V, VI/2019),

Proszę również o podanie informacji od początku br. (w podziale na miesiące) o ogólnej ilości odprowadzonych ścieków (wg opomiarowania posesji które mają własne ujęcie wody a korzystają z gminnej kanalizacji) w Gminie Raszyn w podziale na:

· - nieruchomości jednorodzinne i wielorodzinne (odrębnie za mce I, II, II, IV, V, VI), wyłącznie zamieszkałe przez mieszkańców
· - nieruchomości jednorodzinne z funkcją handlowo-usługową (odrębnie za mce I, II, II, IV, V, VI),
· - nieruchomości użytkowane wyłącznie komercyjne (odrębnie za mce I, II, II, IV, V, VI), tj. użytkowane na cele dz.gospodarczej.
· - nieruchomości zamieszkałe czasowo (odrębnie za mce I, II, II, IV, V, VI/2019),

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska