Raszyn, dnia 13.02.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z
Decyzją Wójta Gminy Raszyn nr 13 /2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie „Umorzenia z urzędu w całości zaległości z tytułu opłat czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na zgon”, (nr sprawy OŚGK.7146.10.2017.BL) oraz wynikającej z tej Decyzji informacji o zwolnieniu lokalu socjalnego przy Al. Krakowskiej 57 w Raszynie, wnoszę o udzielenie informacji:

  • Czy ww. mieszkanie nadaje się do ponownego wynajmu? Jeśli nie to jakich środków wymaga remont lokalu i czy zostały one zabezpieczone w budżecie gminy?
  • Kiedy planowany jest ewentualny remont ww. mieszkania i w jakim czasie lokal ten będzie dostępny do ponownego wynajmu na zasadach określonych Uchwałą Nr XVI/245/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007 r.?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn


Raszyn, dnia 25.02.2019r.

OŚGK. 0003.5.2019.BL(2)

Beata Sulima-Markowska

Odpowiadając na interpelację z dnia 13.02.2019r. informuję, co następuje:

     W ciągu 5 lat użytkowania lokalu socjalnego nr 1 przy Al. Krakowskiej 57 w Raszynie zmarły najemca doprowadził do jego całkowitego zniszczenia. W trakcie oględzin w/w lokalu stwierdzono grzyb na ścianach sięgający od podłogi aż po sufit, czuć było przykry zapach stęchlizny i wilgoci. Mieszkanie jest kompletnie zrujnowane. Zniszczona podłoga, armatura sanitarna, ściany nie malowane od dnia wprowadzenia się do lokalu. Na dzień 25.02.2019r. lokal nie nadaje się do zamieszkania. Mieszkanie wymaga wykonania poważnego remontu obejmującego między innymi: odgrzybienie, osuszenie lokalu, malowanie ścian, wymianę podłogi, wymianę armatury sanitarnej. Szacuje się, iż koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu lokalu socjalnego wraz z wymianą armatury sanitarnej, to kwota ok. 4.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie są zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2019.
     Dnia 25.02.2019r. zostały rozpoczęte prace związane z przystosowaniem lokalu socjalnego do ponownego wynajmu, planowany termin zakończenia robót- maj 2019r.
     Remont lokalu socjalnego nr 1 przy Al. Krakowskiej 57 w Raszynie zostanie wykonany silami własnymi pracowników gospodarczych Urzędu Gminy.

Otrzymują:

  1. Rada Gminy Raszyn w/m.
  2. a/a