Raszyn, dnia 12.02.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do informacji na temat gospodarowania odpadami uzyskanej po sesji w dniu 12.12.2018 r. wnoszę o uzupełnienie informacji:

  • w jakiej wysokości gmina Raszyn przekroczyła wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi - w ujęciu za cały 2018 rok (poprzednia informacja zawierała dane tylko za pierwsze półrocze 2018 r.).

Jednocześnie w związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie:

  • do kiedy obowiązuje aktualnie realizowana umowa na odbiór odpadów komunalnych z posesji z terenu Gminy?
  • jaki jest harmonogram przygotowania nowego przetargu na wyłonienie nowego dostawcy ww. usługi po zakończeniu trwania aktualnie obowiązującej umowy? Proszę o podanie orientacyjnych dat związanych z przygotowaniem nowego przetargu i poszczególnych czynności planowanych do realizacji w ramach tej procedury.
  • proszę o podanie czy i kiedy planowane są konsultacje społeczne w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami - w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ww. rozporządzeniu a także z uwagi na znaczący wzrost cen tych usług.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn


Raszyn, dnia 2019-02-26

ZO.0003.1.2019.SS(1)

Pani Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Dotyczy: Interpelacji Radnej Gminy Raszyn Pani Beaty Sulimy-Markowskiej z dnia 12.02.2019 r. ws. gospodarowania odpadami komunalnymi

W odpowiedzi na ww. interpelację przekazuję poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

1.
Pytanie:
w jakiej wysokości gmina Raszyn przekroczyła wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi - w ujęciu za cały 2018 rok
Odpowiedź:
Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w budżecie na rok 2018 nie zostały przekroczone.

2.
Pytanie:
do kiedy obowiązuje aktualnie realizowana umowa na odbiór odpadów komunalnych z posesji z terenu Gminy?
Odpowiedź:
Umowa nr OŚGK/66/2015 zawarta w dniu 04.11.2015 r. w Raszynie pomiędzy Gminą Raszyn a Firmą Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6 na wykonanie usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Raszyn” została zawarta na okres: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.

3.
Pytanie:
jaki jest harmonogram przygotowania nowego przetargu na wyłonienie nowego dostawcy ww. usługi po zakończeniu trwania aktualnie obowiązującej umowy? Proszę o podanie orientacyjnych dat związanych z przygotowaniem nowego przetargu i poszczególnych czynności planowanych do realizacji w ramach tej procedury.
Odpowiedź:
Bazując na doświadczeniu z przetargów na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Raszyn” przeprowadzonych w roku 2013 oraz w roku 2015 przewiduje się harmonogram postępowania zbliżony do postępowania z roku 2015, ponieważ zakres niezbędnych działań jest zbliżony jak w ww. postępowaniu, które zakończyło się podpisaniem umowy na odbiór odpadów na blisko dwa miesiące przed jej wejściem w życie.
Podobnie jak w 2015 roku niezbędna będzie przed rozpoczęciem postępowania przetargowego ze względu na nowelizację przepisów, zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn w części dotyczącej nieruchomości zamieszkałych. Regulamin został przyjęty uchwałą Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn. Projekt regulaminu wymagał zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, który w dniu 19.06.2015 r. wydał pozytywną opinię.
W związku ze zmianami prawa konieczna będzie również zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ww. przepisy zostały przyjęte uchwałą Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, który w dniu 19 czerwca 2015 r. wydał pozytywną opinię.
W 2015 r. ze względu na zmiany zapisów dotyczących sposobu zbierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawartych m. in w art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który pierwotnie miał brzmienie: „Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny”, zaś po zmianach: „Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.” Zmiany te wymusiły przyjęcie również zupełnie nowych uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (uwzględniającej możliwość składania deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP), uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (ze względu na ww. zmiany przepisu definiującego opłatę za zbieranie odpadów w sposób selektywny, oraz bez selektywnej zbiórki) oraz uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w związku ze zmianą ww. uchwał).
Prace nad ww. aktami prawa miejscowego rozpoczęto bezpośrednio po zakończeniu tzw. „okresu sprawozdawczego”, czyli od połowy kwietnia 2015 r.
Przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Raszyn” został przesłany do opublikowania do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 16.07.2015 r., zaś ze względu na przesłaną do opublikowania do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.09.2015 r. modyfikację ogłoszenia wynikłą ze złożonych przez potencjalnych oferentów zapytań do warunków przetargu, Data otwarcia została ustalona na dzień 05.10.2015 r.
W miarę możliwości organ będzie dążył do ogłoszenia nowego przetargu w miesiącu czerwcu 2019 r.

4.
Pytanie:
proszę o podanie czy i kiedy planowane są konsultacje społeczne w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami - w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ww. rozporządzeniu a także z uwagi na znaczący wzrost cen tych usług.
Odpowiedź:
W roku 2012 przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z którym mieszkańcy wybrali sposób naliczania od ilości osób zamieszkałych. Wynik zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raszyn: http://bip.raszyn.pl/?a=7188. W związku z powyższym na chwilę obecną nie planuje się zmiany w zakresie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto informuję, że po dostosowaniu zapisów prawa miejscowego, w zakresie dotyczącym sposobu segregowania odpadów powstających w budynkach zamieszkałych, do zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zostanie rozpoczęta kampania informacyjna, mająca na celu zaznajomienie mieszkańców z nowym sposobem segregacji, który stanie się obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. A/a