Raszyn, dnia 12.02.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wnoszę o udostępnienie kopii umów na wykonanie w br. następujących usług:

 • Świadczenie usług związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Raszyn wraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej w 2019 r.
  Wnoszę jednocześnie o podanie imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za realizację tej umowy po stronie wykonawcy tj. osoby odbierającej i realizującej każdorazowe zgłoszenie o potrzebie odłowienia zwierzęcia.
 • Świadczenie usług związanych z całodobową interwencją ds. zwierząt łownych wraz z usługą schwytania dzikich i innych gatunków łownych, które wtargną na tereny publiczne gminy Raszyn w 2019 roku
  Wnoszę jednocześnie o podanie imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za realizację tej umowy po stronie wykonawcy tj. osoby odbierającej i realizującej każdorazowe zgłoszenie o potrzebie odłowienia zwierzęcia.
 • Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Raszyn w roku 2019
  Wnoszę jednocześnie o podanie imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za realizację tej umowy po stronie wykonawcy (schroniska) tj. osoby każdorazowo przyjmującej odłowione z terenu gminy zwierzę do ww. schroniska i ewidencjonującej ten fakt.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn


Raszyn, dnia 20.02.2019 r.

OŚGK.0003.4.2019.JB(1)

BEATA SULIMA - MARKOWSKA
Radna Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację Radnej Gminy Raszyn Pani Beaty Sulimy Markowskiej z dnia 12.02.2019r. w sprawie udostępnienia kopii umów na wykonanie w bieżącym roku następujących usług tj.

 1. świadczenie usług związanych z odłowieniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn wraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej w 2019 roku,
 2. świadczenie usług związanych z całodobową interwencją ds. zwierząt łownych wraz z usługą schwytania dzikich i innych gatunków łownych, które wtargną na tereny publiczne Gminy Raszyn w 2019 roku,
 3. świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad zwierzętami gospodarskimi terenu Gminy Raszyn w 2019 roku,

w załączeniu przekładam kserokopie w/w umów wraz z umową na schronisko.

W zakresie podania osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umów ze strony poszczególnych Wykonawców poniżej wskazuję osoby:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk tel. kom. 509-867-020 w zakresie pkt. a-b;
 2. Pan Tomasz Kowalski tel. (22) 846-34-34 w zakresie pkt. c;
 3. Pan Krzysztof Łukaszewicz tel. kom. 602-630-451 w zakresie schroniska.

Jednocześnie informuję, iż osobami uprawnionymi do dokonywania zgłoszenia zgodnie z zapisami w/w umów jest pracownik Urzędu Gminy Raszyn i Policja a w zakresie zwierząt gospodarskich dodatkowo organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt na podstawie ustawy o ochronie zwierząt.

Otrzymują:

 1. Adresat.
 2. A/a.

Pliki do pobrania