Raszyn, dnia 11.03.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z otrzymaniem odpowiedzi na moją interpelację z dnia 12.02.br (pismo ZO.0003.1.2019.SS.(1) z dnia 26.02.2019), proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pyt. 1 następujący sposób:

  • w jakiej wysokości gmina Raszyn wydatkowała środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018? w jakiej wysokości otrzymała wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 od deklaracji złożonych przez mieszkańców?
  • Ilu mieszkańców jest zgłoszonych do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Ilu jest mieszkańców jest zameldowanych na terenie gminy? Ilu mieszkańców figuruje w spisie wyborców na ternie gminy?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn


Raszyn, dnia 22.03.2019 r.

ZO.0003.2.2019.SS(2)

Pani Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Dotyczy: Interpelacji Radnej Gminy Raszyn Pani Beaty Sulimy-Markowskiej datowanej na dzień 11.03.2019 r. ws. gospodarowania odpadami komunalnymi

W odpowiedzi na ww. interpelację przekazuję poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

1.
Pytanie:
W jakiej wysokości gmina Raszyn wydatkowała środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018? W jakiej wysokości otrzymała wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 od deklaracji złożonych przez mieszkańców?

Odpowiedź:
Wydatki poniesione z tytułu realizacji umowy nr OŚGK/66/2015 zawartej w dniu 04.11.2015 r. w Raszynie pomiędzy Gminą Raszyn a Firmą Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6 na wykonanie usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Raszyn” w okresie: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 2.643.840,00 zł.
Wydatki poniesione z tytułu realizacji umowy nr OŚGK/75/2015 zawartej w dniu 31.12.2015 r. w Raszynie pomiędzy Gminą Raszyn a Firmą Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6 na wykonanie usługi pn. „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w okresie: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 284.472,00 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 od deklaracji złożonych przez mieszkańców za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 2.525.823,57 zł.

2.

Pytanie:
Ilu mieszkańców jest zgłoszonych do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Odpowiedź:
Do gminnego systemu gospodarowania odpadami zgłoszonych jest 21.152 osób.

3.

Pytanie:
Ilu jest mieszkańców jest zameldowanych na terenie gminy? Ilu mieszkańców figuruje w spisie wyborców na ternie gminy?

Odpowiedź:
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców gminy Raszyn wynosiła 20.956 osób. Wyborcy wpisani na własny wniosek do rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2018 r.:

  • Polacy - 527 osób
  • Obcokrajowcy - 2 osoby

Otrzymuje:

  1. Adresat
  2. A/a