Raszyn, dnia 10.06.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, proszę o udzielenie informacji na nw. pytania związane z raportem o stanie Gminy Raszyn 2018, w następującym zakresie:

1. Kto jest autorem raportu z imienia i nazwiska? Proszę o podanie informacji

2. Czy w przygotowaniu raportu brała udział firma zewnętrzna? Jeśli tak to proszę o podanie jej nazwy, nazwisk autorów, i kwotę jaka gmina wydała na opracowanie raportu przez tę firmę zewnętrzną, z jakiego paragrafu?

3. Kto jest autorem metodologii badania o której mowa na stronach 49-57 raportu i w jaki sposób (w oparciu o jakie czynniki) został dobrany skład grupy porównawczej o której mowa w tabeli ze strony 57?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dn. 21.06.2019 r.

SG. 0003. 1.2019

Pani Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą „Raportu o stanie Gminy Raszyn” uprzejmie informuję:

 1. Kto jest autorem raportu z imienia i nazwiska. Proszę o podanie informacji.
  Autorami raportu jest zespół doradczy z doświadczeniem samorządowym, w skład którego weszli: Hubert Goska, Iwona Nowacka, Karolina Sawko, Adam Lubiński.
 2. Czy w przygotowaniu raportu brała udział firma zewnętrzna? Jeśli tak to proszę o podanie jej nazwy, nazwisk autorów i kwotę jaką gmina wydała na opracowanie raportu przez tę firmę zewnętrzną, z jakiego paragrafu?
  Raport opracowała firma CURULIS Sp.z o.o. Nazwiska autorów podano w ust. 1. Gmina Raszyn zawarła z ww. firmą umowę na przygotowanie raportu o stanie gminy zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, finansowaną ze środków budżetu na rok 2019 Dz.750 Rozdz. 75023 4300/11 w kwocie 14 427,90 zł.
 3. Kto jest autorem metodologii badania, o której mowa na stronach 49-57 raportu i w jaki sposób (w oparciu o jakie czynniki) został dobrany skład grupy porównawczej, o której mowa w tabeli ze strony 57?
  Metodologia została opracowana na przez zespół doradczy wymieniony w ust. 1. W części dotyczącej podziału na grupy porównawcze, bazuje ona na opracowaniu zrealizowanym w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk przez prof. Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego. Dodatkowe informacje w tym zakresie można znaleźć w publikacji: P. Śleszyński, T. Komornicki, „ Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego ", Przegląd Geograficzny, 2016
  Dobór grupy porównawczej wynika z opracowania zrealizowanego w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk przez prof. Przemysława Sleszyńskiego i Tomasza Komornickiego. Dodatkowe informacje w tym zakresie można znaleźć w publikacji: P. Śleszyński, T. Komornicki, „Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego ", Przegląd Geograficzny, 2016. Uzupełniająco należy dodać, że Gmina Raszyn została zaklasyfikowana jako gmina wiejska położona w strefach zewnętrznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, co jest uwarunkowane położeniem geograficznym (bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy), które determinuje przeważające funkcje (w gminie dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, co spowodowało istotne ograniczenie funkcji rolniczych). Z tego względu Gminy Raszyn nie można porównać np. z Gminą Kazanów. Pomimo, że obie jednostki samorządu terytorialnego mają status gmin wiejskich, to zakres potrzeb mieszkańców istotnie się różni (w Gminie Raszyn oraz gminach z grupy porównawczej oczekiwane jest zwiększanie dostępu do infrastruktury, podczas gdy w większości gmin wiejskich nacisk kładzie się na ochronę terenów przed zabudowa i wsparcie rolnictwa). Porównanie, do Warszawy lub Radomia również byłoby niewłaściwe ze względu na zakres zadań oraz wielkość wskazanych miast, które wyraźnie odbiegają od liczby mieszkańców Gminy Raszyn.