Raszyn, dnia 06.03.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z otrzymaniem odpowiedzi na mój wniosek złożony 31.01.br (w załączeniu odpowiedź z UG) dotyczący organizacji dyżuru wakacyjnego w szkołach i pracy przedszkoli na terenie gminy Raszyn, proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

  • czy wyłączenie z całorocznej pracy przedszkola w Dawidach na 2 m-ce jest zgodne z par.12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli?
  • czy organ prowadzący upewnił się, że żaden z rodziców ww. przedszkola nie potrzebuje opieki dla swoich dzieci w okresie wakacji?
  • proszę o przekazanie kopii wniosku dyrekcji przedszkola i rady rodziców, o którym mowa w ww. przepisie jak również kopii wniosków złożonych przez dyrekcje i rady rodziców z pozostałych przedszkoli z terenu gminy.
  • w jaki sposób organ prowadzący zamierza zrealizować wniosek rodziców przedszkola w Dawidach (41 podpisów), złożony 05.03 br., który załączam?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn


Raszyn, dn. 18.03.2019 r.

OSS.0003.4.2019

Pani Beata Sulima-Markowska

 

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą organizacji dyżurów wakacyjnych w placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Raszyn uprzejmie informuję:
Ad 1. Wyłączenie z funkcjonowania przedszkoli w tym „Bajkowego Przedszkola w Dawidach” w okresie wakacji, w terminie 01.07.2019 r. - 31.08.2019 r. jest zgodne z § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., w brzmieniu: „Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców”.
Ad 2. Organ prowadzący ustalając przerwy w funkcjonowaniu gminnych przedszkoli, zapewnia w każdej placówce dyżur wakacyjny. Dyżury wakacyjne w przedszkolach uwzględniają sekwencyjność systemu zajęć i opieki na dziećmi, w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 23.08.2019 r. Tym samym Wójt Gminy uwzględnia (od wielu lat) potrzeby rodziców dzieci w zakresie organizacji zajęć i opieki w przedszkolach, w okresie wakacji.
Ad 3. W załączeniu przekazuję kopie wniosków dyrektorów przedszkoli w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu przedszkola oraz dyżuru wakacyjnego, w roku szkolnym 2018/2019.
Ad 4. Organ prowadzący placówki oświatowe Gminy Raszyn uwzględnił potrzeby rodziców dzieci z „Bajkowego Przedszkola w Dawidach” i zapewnił wszystkim, w tym również podpisanym pod wnioskiem rodzicom, możliwość skorzystania z umieszczenia dziecka na dyżur wakacyjny w terminie 01.07.2019 r.- 12.07.2019 r., w Przedszkolu Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18. W pozostałym okresie wakacji rodzice mają możliwość skorzystania z zajęć i opieki organizowanej przez pozostałe placówki przedszkolne zgodnie z przekazaną informacją o terminach pełnionych dyżurów w okresie wakacji, w roku 2019.

Do wiadomości:
Pani Ewa Gac - Dyrektor Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów”

Pliki do pobrania