Raszyn, dnia 06.12.2018 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, kierując się zgłoszoną przez mieszkańców potrzebą - wnoszę o ustawienie wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny oraz dla mieszkańców korzystających z autobusu linii L23. Lokalizacja proponowanej wiaty to przystanek linii L23 „Leszczynowa 01” (Laszczki).

Poniżej załączam zdjęcia miejsca, gdzie mieszkańcy postulują o posadowienie wiaty.

Z przystanku korzystają starsi ludzie oraz dzieci czekające na autobus szkolny - podczas wiatru czy deszczu ani dzieci ani pozostali użytkownicy nie mają się gdzie schować.

Wnoszę o posadowienie estetycznej, wąskiej wiaty, która spełni oczekiwania mieszkańców. Przykładowy wzór zamieszczam poniżej (cennik do sprawdzenia na stronie: http://wiaty.net/wiaty/wiata-orion-st/)

Zwracam jednocześnie uwagę na to, że chodnik prowadzący do przystanku tonie w liściach, co widać na zdjęciach. W efekcie tego osoby korzystające z przystanku - w tym dzieci - chodzą ulicą, co rodzi ryzyko wypadków. Wnoszę zatem o uprzątnięcie zalegających liści tak aby chodnikiem dało się przejść.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dnia 10.12.2018r

OŚGK.0003.1.2018.BL (2)

Radna Gminy Raszyn
BEATA SULIMA-MARKOWSKA

Dot. interpelacji z dnia 06.12.2018r. w sprawie ustawienia wiaty przystankowej na przystanku autobusowym linii L 23 „LESZCZYNOWA 01” oraz utrzymania czystości chodnika prowadzącego do przystanku

Odpowiadając na Pani interpelację informuję, co następuje:
W sprawie zainstalowania wiaty przystankowej na przystanku autobusowym „LESZCZYNOWA 01” wskazana lokalizacja została sprawdzona pod względem technicznej możliwości realizacji wnioskowanego zadania. Przepisy techniczno-budowlane Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016r., poz. 124 t.j.) §119 ust. 10 dość precyzyjne określają warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby w pasie drogowym zamontować tego typu urządzenie. Biorąc pod uwagę przepis §119 ust. 10 wskazanego wyżej rozporządzenia, który brzmi: „urządzenie dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi (wiata), powinno być oddzielne dla każdego kierunku ruchu i odsunięte od wewnętrznej krawędzi zatoki co najmniej o 1,5 m, a jeżeli zatoka nie jest wykonywana - nie mniej niż 2,5 m od krawędzi jezdni drogi. Urządzenie to nie może ograniczać widoczności na drodze i w obrębie skrzyżowania.”
Peron przedmiotowego przystanku bez zatoki posiada wymiary 2,5m x 10m.
Parametry przystanku wykluczają ustawienie wiaty, ze względu na brak miejsca na posadowienie wiaty przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w §119 ust. 10 w/w rozporządzenia.
Dodatkowo informuję, iż ulica Źródlana wraz z przyległymi chodnikami położona w miejscowości Falenty Duże, gm. Raszyn, stanowi własność Powiatu Pruszkowskiego.
Zgodnie z art. 4 pkt 20 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późń. zm.) poprzez „utrzymanie drogi należy rozumieć - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej”, „do zarządcy drogi należy w szczególności - utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2” oraz art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późń. zm.) „ Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.
W związku z powyższym, utrzymanie czystości pasa drogowego wraz z przyległymi chodnikami należy do zarządcy drogi w tym przypadku Powiatu Pruszkowskiego.
Pismem z dnia 02 listopada 2018r. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego znak: WIOŚ.0147.226.2017LA przysłał do Urzędu Gminy Raszyn oficjalne stanowisko w powyższej sprawie.
W załączeniu dołączam kserokopię pisma z dnia 2 listopada 2018r. znak: WIOŚ.0147.226.2017 LA w zakresie utrzymania czystości i porządku na chodnikach.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
3. Rada Gminy Raszyn w/m.