Raszyn, dnia 03.09.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszynie
Andrzej Niedbała

Do wiadomości:
Rada Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, proszę o udostępnienie kopiu następujących dokumentów:

  • umowa z dostawcą obiadów w ramach przetargu z dn.30.04.2019 na "Przygotowanie, dostarczenie i wydanie 55 obiadów dziennie dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn oraz dzierżawę pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej w Raszynie"
  • Porozumienie o udzielenie zamówienia publicznego zawartego w dniu 15-04-2019 w Raszynie w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pomiędzy: 1. a) Szkołą Podstawową im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach z siedzibą przy ul. Długa 49 w miejscowości Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032448, REGON 001146645 reprezentowaną przez Irenę Uszyńską Dyrektora Szkoły na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 173/2018 z dnia 3 września 2018 roku, b) Szkołą Podstawową w Sękocinie z siedzibą przy ul. Wierzbowa 5 w miejscowości Słomin, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032454, REGON 001146770 reprezentowaną przez Magdalenę Karpiniak Dyrektora Szkoły na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 144 dnia 20 września 2011 roku, zwanymi dalej jednostkami 2. Gminą Raszyn z siedzibą przy ul. ul Szkolna 2a w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 53422488243 REGON 013269232 reprezentowana przez Andrzeja Zarębę Wójta Gminy Raszyn zwaną dalej Gminą a Szkołą Podstawową im. Cypriana Godebskiego w Raszynie z siedzibą przy ul. Szkolna 2 w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, reprezentowaną przez: Dyrektora Szkoły - Pana Andrzeja Niedbałę.
  • dokumenty przetargowe dla ww. Postępowania które były publikowane na bip szkoły jako materiały do zapoznania się i pobrania dla potencjalnych oferentów /są już usunięte ze strony internetowej szkoły/.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,

/-/ Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dnia 16.09.2019 r.

OSS.0003.6.2019

Pani Beata Sulima-Markowska

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2019 r. w sprawie interpelacji, w której zwraca się Pani o udostępnienie informacji publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429) niniejszym przekazuję:

  1. kserokopię porozumienia o udzielenie zamówienia publicznego zawartego w dniu 15-04-2019 w Raszynie w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pomiędzy: 1. a) Szkołą Podstawową im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach z siedzibą przy ul. Długa 49 w miejscowości Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032448, REGON 001146645 reprezentowaną przez Irenę Uszyńską Dyrektora Szkoły na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 173/2018 z dnia 3 września 2018 roku, b) Szkołą Podstawową w Sękocinie z siedzibą przy ul. Wierzbowa 5 w miejscowości Słomin, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032454, REGON 001146770 reprezentowaną przez Magdalenę Karpiniak Dyrektora Szkoły na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 144 dnia 20 września 2011 roku, zwanymi dalej jednostkami 2. Gminą Raszyn z siedzibą przy ul. ul Szkolna 2a w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 53422488243 REGON 013269232 reprezentowana przez Andrzeja Zarębę Wójta Gminy Raszyn zwaną dalej Gminą a Szkołą Podstawową im. Cypriana Godebskiego w Raszynie z siedzibą przy ul. Szkolna 2 w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, reprezentowaną przez: Dyrektora Szkoły - Pana Andrzeja Niedbałę,
  2. kserokopię umowy na dzierżawę pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej w Raszynie.

Jednocześnie informuję, iż Gmina Raszyn nie dysponuje żądanymi dokumentami stanowiącymi informację publiczną tj.: umową z dostawcą obiadów w ramach przetargu z dnia 30.04.2019 r. na „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie 55 obiadów dziennie dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn” oraz dokumentami przetargowymi dla ww. postępowania, które były publikowane na BIP szkoły.

W celu udostępnienia żądanych dokumentów winna się Pani zwrócić do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. C. Godebskiego w Raszynie.

Otrzymują:

  1. adresat
  2. a/a