Raszyn, dnia 09.07.2019 r.

Andrzej Zawistowski

Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 08.07.2019 roku po raz kolejny zauważono parkujący na miejscu oznaczonym znakiem poziomym P-24 samochód o numerze rejestracyjnym WPR *****, należący do Wójta Gminy Raszyn (zdjęcie w załączeniu).

Znak P-24 oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo parkowania na miejscu oznaczonym znakiem P-24 posiadają osoby niepełnosprawne na podstawie karty parkingowej, wydawanej przez starostę.

Art. 8 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) określa , żekartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie orzeczenia, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b mandat karny wynosi 500 złotych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba jest osobą niepełnosprawną. Jeżeli tak, to czy posiada stosowne orzeczenie, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeżeli tak, to czy posiada kartę parkingową, wydaną przez starostę.

Jeżeli jednak Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba nie posiada stosownych uprawnień do parkowania samochodu na miejscu dla osób niepełnosprawnych, to czy zamierza z własnej woli, kierując się zasadą równości społecznej oraz uznając swoją winę z moralnego punktu widzenia, polegającą na nieuprawnionym zajęciu miejsca dla inwalidów, ponieść dobrowolnie karę i wpłacić kwotę 500 złotych na cele charytatywne.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, 22.07.2019r.

IRD.152.114.2019.BK(1)

Pan Andrzej Zawistowski

Dot.: pismo z dnia 9.07.2019r data wpływu do UG 16.07.2019r .

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.07.2019r dotyczące zaparkowania samochodu o numerach rejestracyjnych WPR***** na parkingu wewnętrznym Centrum Kultury Raszyn informujemy, że przedmiotowe pismo zostało przekazane zgodnie z właściwościami do Komisariatu Policji w Raszynie (pismo w załączeniu).

Jednocześnie zaznaczamy , że sprawy opisane w piśmie nie należą do zadań Gminy.