Raszyn, dnia 31.01.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z informacją, iż w dniu 31.01.2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie z powództwa Piotra Iwickiego przeciwko GOK/CKR w Raszynie, zgodnie z którym zasądził od Centrum Kultury Raszyn kwotę 37.000 złotych tytułem odszkodowania oraz ponad 1700 złotych tytułem kosztów sądowych, proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

  1. Z jakich środków finansowych zostanie dokonana zasądzona płatność?
  2. Jakie konsekwencje finansowe i dyscyplinarne poniosą osoby winne naruszenia przepisów prawa i działania na szkodę finansów publicznych?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 13 lutego 2019 roku.

KZ.0003.4.2019

Pan
Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Zawistowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie udzielenia informacji na poniższe pytania:

  • z jakich środków finansowych zostanie dokonana zasądzona płatność;
  • jakie konsekwencje finansowe i dyscyplinarne poniosą osoby winne naruszenia przepisów prawa i działania na szkodę finansów publicznych,

informuję, iż Urząd Gminy Raszyn nie był pracodawcą Piotra Iwickiego, a Wójt Gminy Raszyn nie był osobą reprezentującą pracodawcę w zatrudnieniu Piotra Iwickiego, ponadto Urząd Gminy Raszyn, jak i Gmina Raszyn nie była stroną sporu sądowego, zatem w tym zakresie nie posiada urząd wiedzy, a wszelkie zapytania należy skierować do Centrum Kultury Raszyn.

Otrzymują:

  • radny Gminy Raszyn
  • aa.