Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Raszyn, dnia 30.11.2018 r.

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wnoszę o wyjaśnienie:

  1. kiedy kończy się aktualne pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód z oczyszczalni ścieków do rzeki Raszynki;
  2. czy został złożony nowy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli tak, to kiedy;
  3. czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne zażądał uzupełnienia wniosku;
  4. czy w latach 2014 - 2018 były przeprowadzane kontrole oczyszczalni ścieków, a jeżeli tak, to kiedy i przez kogo;
  5. jeżeli kontrole zostały przeprowadzone, proszę o udostępnienie stosownych protokołów;
  6. jeżeli kontrole zostały przeprowadzone, to czy były zalecenia pokontrolne i czy zostały one wykonane;
  7. jakie kary grożą w sytuacji braku nowego pozwolenia wodnoprawnego;
  8. ile procent możliwości oczyszczalni jest obecnie wykorzystywanych oraz czy w tych obliczeniach są ujęte wody opadowe i gruntowe;

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 11.12.2018 r.

OŚGK.620.23.2018.JK(6)

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.11.2018 r. udzielam odpowiedzi na poszczególne pytania.

Ad pkt 1)
Decyzja Starosty Pruszkowskiego nr 443/08 z dnia 17.12.2008 r. zezwalająca na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Falentach obowiązuje do dnia 17.12.2018 r.

Ad pkt 2)
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został złożony w dniu 19.09.2018 r.
W dniu 22.11.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydały decyzję znak WA.ZUZ.5.421.3.393.2018.KM udzielającą Gminie Raszyn pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie do rowu R-36 a następnie do rzeki Raszynki ścieków komunalnych oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków w Falentach

Ad pkt 3)
Organ wydający pozwolenie wodnoprawne nie zażądał uzupełnienia wniosku.

Ad pkt 4)
Z informacji będącej w posiadaniu organu gminy wynika, iż w latach 2014-2018 kontrole w oczyszczalni ścieków były przeprowadzane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Poszczególne kontrole były przeprowadzane w dniach 23.01.2014 r.-18.02.2014 r., 12.08.2014 r.-13.08.2014 r., 8.10.2014 r.-17.10.2014 r., 29.06.2017 r.-28.07.2017 r.

Ad pkt 5)
W załączeniu przekazuję:
1. Protokół kontroli WA 5/2014.
2. Protokół kontroli WA 204/2014.
3. Protokół kontroli WA 253/2014.
4. Protokół kontroli WA 144/2017.

Ad pkt 6)
Po przeprowadzonych kontrolach Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie skierował do Gminy Raszyn zaleceń pokontrolnych.

Ad pkt 7)
Zgodnie z art. 280 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) w razie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego ponosi się opłatę podwyższoną. Stosownie do art. 281 w/w ustawy w brzmieniu:
„1. Wysokość opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 pkt 1, w przypadku:
1) dokonywania poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego ustala się w wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ustala się w wysokości 500% opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
2. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty zmiennej za usługi wodne.
3. Ustalając wysokość opłaty podwyższonej, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.
4. Ustalenia ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych lub ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego dokonują Wody Polskie na podstawie badań, pomiarów lub innych czynności kontrolnych wykonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami.
5. Wysokość opłaty podwyższonej ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat podwyższonych w formie informacji.
6. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty podwyższonej wnosi tę opłatę na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację, o której mowa w ust. 5.
7. Jeżeli podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty podwyższonej zaniechał wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, właściwy organ Wód Polskich określa wysokość opłaty podwyższonej w drodze decyzji.
8. Przepisy art. 272 ust. 20 oraz art. 273 stosuje się odpowiednio”.

Ad pkt 8)
Procentowy udział w zakresie ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Falentach to 4458 m3 /d (ścieki surowe dopływające) : 6750 m3/d tj. 66%.
W obliczeniach zawarte są ścieki komunalne (tj. mieszanina ścieków bytowych, przemysłowych, wód opadowych, infiltracyjnych) dopływających do oczyszczalni ścieków w Falentach.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.
3. Rada Gminy Raszyn w/m.