Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Raszyn, dnia 30.11.2018 r.

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnoszę o wyjaśnienie, czy wydanie i kolportaż adresowanego do mieszkańców Gminy Raszyn listu Wójta Gminy Raszyn, datowanego na dzień 11 listopada 2018 roku, promującego osobę Pana Andrzeja Zaręby, było sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Raszyn. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o podanie łącznej kwoty wydatku z tego tytułu oraz o informację w jakich pozycjach budżetowych wydatek został zaksięgowany. Do odpowiedzi proszę dołączyć kopie dokumentów finansowych, w oparciu o które nastąpiły przedmiotowe płatności.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 13 grudnia 2018 r.

KZ.0003.2.2018

Szanowny Pan
Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W odpowiedzi na Interpelację Radnego Gminy Raszyn z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wydania i kolportażu listu Wójta adresowanego do mieszkańców Gminy Raszyn, informuję, iż nie był on finansowany ze środków budżetowych Gminy Raszyn.