Raszyn, dnia 23.01.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn w tym:

  1. odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Urzędu Gminy Raszyn;
  2. utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;
  3. mycie wiat przystankowych;
  4. opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;
  5. wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych na terenie Gminy Raszyn.

proszę o wyjaśnienie:

  1. Dlaczego zawarta z wykonawcą umowa nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej?
  2. W jakich dniach następować będzie opróżnianie koszy ulicznych?
  3. Czy w treści umowy uwzględnione zostały sugestie Radnych Gminy Raszyn, dotyczące opróżniania koszy ulicznych w sobotę, a jeżeli nie to dlaczego?

Proszę także o informację, czy w bieżącym roku planowany jest zakup ulicznych koszy na śmieci; jeżeli tak, to w jakiej ilości i gdzie mają zostać ustawione, jeżeli nie, do dlaczego?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Odpowiadając na interpelację z dnia 23.01.2019 r. (data wpływu do organu 28.01.2019 r.) informuję, co następuje:

Umowa na realizację usługi pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn na lata 2019/2020 została podpisana w dniu 01.02.2019r. Informacja o podpisanej umowie z Wykonawcą została umieszczona na stronie BIP Gminy Raszyn, w zakładce Przetargi-Zawarte umowy - w dniu 04.02.2019 r.

Zgodnie z umową wskazaną wyżej Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania koszy ulicznych trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek).

Zamówienie publiczne na realizację usługi pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn na lata 2019/2020 prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych art. 11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz.1986 ze zm.).

Otwarcie ofert na realizację powyższego zadania nastąpiło 20 grudnia 2018r. o godz. 12:00. Zgodnie z § 38 ust.4 wskazanej wyżej ustawy, który brzmi: W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dokonywanie jakichkolwiek zmian SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia wiązałoby się z przedłużeniem termin na składanie ofert a co za tym idzie wydłużającą procedurą zmierzającą do zawarcia umowy na wykonanie w/w usługi. Wobec powyższego, sugestie nie zostały uwzględnione.

W ramach posiadanych środków finansowych, jak w poprzednich latach, w roku 2019 również będą ustawiane kosze uliczne na terenie Gminy Raszyn. W chwili obecnej jest ich 93 szt. W roku 2019 planujemy zakupić około 10szt. koszy ulicznych. Zostaną one ustawione w miejscach wskazanych przez przedstawicieli mieszkańców Gminy Raszyn, tj. sołtysów i radnych.

Otrzymują:

  1. Rada Gminy Raszyn w/m.
  2. a/a