Raszyn, dnia 23.01.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z informacją, otrzymaną od Wójta Gminy Raszyn, że budynek dawnego przedszkola ”Pod Topolą”, zlokalizowany przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie został wynajęty firmie wykonującej adaptację Austerii na Centrum Integracji Społecznej, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z pisemną informacją, otrzymaną od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, działka nr 1043 przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie jest częścią układu urbanistycznego centrum Raszyna, w skład którego wchodzą: 1. Zespół Austerii wraz z wewnętrznym dziedzińcem i murami go wydzielającymi: budynek zajazdu, stajnia, wozownia, kramy; 2. budynek poczty; 3. kościół parafialny; 4. plebania; 5. budynek d. szkoły; 6. pozostałości placu rynkowego (zawierające się pomiędzy jezdnia al. Krakowskiej a linią zabudowań zachowanej zachodniej pierzei placu); 7. część historycznego traktu (utrwalony w przebiegu ulicy C. Godebskiego) i całość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A-443 decyzją z dnia 04.07.2005 r.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie:

 1. Kto podjął decyzję o wynajęciu zabytkowego obiektu na cele noclegowe dla pracowników firmy, dokonującej prace adaptacyjne w Austerii?
 2. Czy została, a jeżeli tak to kiedy, przeprowadzona kontrola w ww. obiekcie celem sprawdzenie, czy zabytkowy obiekt - w wyniku jego wykorzystania jako noclegownia - nie ulega dewastacji?
 3. W przypadku stwierdzenia dewastacji zabytkowego obiektu, kto poniesie karną i materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia?
 4. Czy o wykorzystywaniu zabytkowego obiektu na noclegownię został powiadomiony Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków?
 5. Czu obiekt jest ubezpieczony? Jeżeli tak, to do jakiej kwoty i z jakiego tytuły?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn dnia 05.02.2019 r.

GNR. 680.3.2019. AW

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa odpowiadając na interpelację dotyczącą wynajęcia budynku dawnego przedszkola „Pod Topolą” przy ulicy Godebskiego informuje co następuje:

Ad.1.
Na podstawie Zarządzenia Nr 170/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 05 września 2018r. stosując przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późń. zm.) i ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2018r poz.2204 z późń. zm.) została zawarta umowa najmu z firmą „ HAMILTON Joanna Śpiewakowska”.
W imieniu Gminy Raszyn umowę podpisał Wójt Gminy. Wynajęte lokale w budynku dawnego przedszkola nr 1 zostały przeznaczone prowadzenie biura adaptacji budynku Austerii.

Ad.2.
Kontrola w obiekcie nie była przeprowadzana. Przeprowadzenie kontroli wymaga wcześniejszego zawiadomienia Najemcy o terminie i uzasadnieniu jej przeprowadzenia. Z uwagi na Pana pismo w sprawie wykorzystywania wynajętych lokali na cel inny niż był określony w umowie Najemca został wezwany do złożenia wyjaśnień.

Ad. 3.
Najemca odpowiada za ewentualne zniszczenia, które byłyby wynikiem nieprawidłowej eksploatacji.

Ad. 4
Oddanie w najem obiektu będącego zabytkiem nie mieści się w katalogu działań określonych w art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r poz. 2067 z późń. zm.) wymagających zgody konserwatora zabytków.

Ad. 5
Budynek dawnego przeszkolą usytuowany na działce nr 1043 w Raszynie obręb Raszyn 02 tak jak inne budynki stanowiące własność Gminy Raszyn podlega ubezpieczeniu zgodnie z zawartą polisą Nr POC 700510:

 1. Budynki i budowle
  • ogień i inne zdarzenia losowe 27 230 000,00 zł
  • powódź 27 230 000,00 zł
 2. Maszyny, urządzenia i wyposażenie
  • ogień i inne zdarzenia losowe 2 230 000,00 zł
  • powódź 2 230 000,00 zł
 3. Wartości pieniężne
  • ogień i inne zdarzenia losowe 5 000,00 zł
  • powódź 5 000,00 zł
 4. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem
  • maszyny i urządzenia i wyposażenie 185 000,00 zł
  • wartości pieniężne 100 000,00 zł
  • wartości pieniężne transport 50 000,00 zł
  • mienie od dewastacji bez graffiti 100 000,00 zł
  • graffiti 10 000,00 zł
  • szyby od stłuczenia 10 000,00 zł
  • klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych remontowanych i modernizacyjnych 250 000,00zł
  • klauzula szkód elektrycznych 250 000,00 zł