Raszyn, dnia 22.11.2018 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mając na względzie przestrzeganie przepisów prawa przez dyrektorów jednostek oświatowcy, dla których Wójt Gminy Raszyn jest organem prowadzącym, wnoszę o wyjaśnienie:

  1. Czy wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli, dla których Wójt Gminy Raszyn jest organem prowadzącym, określili wysokość odpłatności za sprzedawane w ich placówkach oświatowych posiłki;
  2. W jakiej wysokości zostały określone odpłatności i w oparciu o jakie przepisy prawa;
  3. W przypadku braku w placówce oświatowej kuchni, kto jest dostawcą usług cateringowych;
  4. W jaki sposób zostali wyłonieni dostawcy usług cateringowych i kto zawierał z nimi umowy w imieniu wymienionych dyrektorów placówek oświatowych;
  5. Czy ceny za przedszkolne i szkolne posiłki ustalone zostały na podstawie wartości surowców, wykorzystanych do ich przygotowania, czy zawierają także koszty ich wytworzenia i ewentualny zysk firmy cateringowej;
  6. Czy ustalając wysokość odpłatności za posiłki w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Raszyn uwzględniono Wyroki NSA z dnia 2009-10-26 (I OSK 567/09), z dnia 2010-11-24 (I OSK 1554/10) i inne, zgodnie z którymi w przypadku braku kuchni w placówce, co powoduje, że organ prowadzący nie ponosi kosztów wyżej wymienionych, rodzi po stronie tego organu obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej przez gminę stołówki.
  7. Jakie działania zamierza podjąć Wójt Gminy Raszyn w celu dostosowania wysokości odpłatności za posiłki w przedszkolach i szkołach do obowiązujących przepisów, potwierdzonych wyrokami sądowymi.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dn. 05.12.2018 r.

OSS.0003.1.2018

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn
w/m

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22.11.2018 r. w zakresie organizacji posiłków w placówkach oświatowych Gminy Raszyn uprzejmie informuję:

Ad 1-7.

Wysokość opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej stosownie do przepisów ustawy Prawo oświatowe ustalane są przez dyrektorów placówek w przypadku, kiedy stołówkę prowadzi szkoła lub przedszkole. Wówczas do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Oznacza to, że opłata za posiłek w stołówce szkolnej może pokrywać wyłącznie koszt surowca użytego do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła). Jednak powyższe zasady obowiązują tylko w sytuacji, gdy stołówka jest stołówką szkolną (posiada kuchnię) i jest prowadzona przez szkołę lub przedszkole.

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę, w których funkcjonują stołówki szkolne (kuchnie), odpłatność za wyżywienie ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Dyrektorzy przedszkoli wydali zarządzenie w którym ustalili wysokość opłaty za posiłki. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł. i obowiązuje we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Gminę, z wyjątkiem oddziałów funkcjonujących w budynku świetlicy środowiskowej „Świetlik”, przy ul. Spokojnej 23 w Rybiu, do którego obiady dostarcza firma cateringowa. Dla tych oddziałów dostawca zestawów obiadowych wyłoniony został w wyniku prowadzonej przez Dyrektora Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” procedury zapytania ofertowego. Z informacji uzyskanej od dyrektora ww. Przedszkola wynika, że dostawca zestawów obiadowych został wyłoniony zgodnie z zarządzeniem Nr 168/2016 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zapytanie zostało opublikowane na stronie www.przedszkole2.raszyn.bip.net.pl w zakładce zamówienia publiczne - przetargi - zapytania ofertowe, w dniu 4 grudnia 2017 r. W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęła tylko 1 oferta firmy P.P.H. ”Kudaszewicz” Zakład Garmażeryjny, która jest obecnym dostawcą zestawów obiadowych dla dzieci. Cena zestawu składającego się z 3 dań (zupa, drugie danie, kompot i owoc) wynosi 9,95 zł.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę zorganizowano stołówkę, która jest miejscem spożywania posiłków (obiadów) przygotowywanych przez firmę Usługi Gastronomiczne Marcin Cwyl. Dostawca obiadów dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn wyłoniony został w wyniku prowadzonego przez Gminę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem o zamówieniu nr 106793-2015 z dnia 17-07-2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą sumę punktów, tj. oferta firmy Usługi Gastronomiczne Marcin Cwyl. Oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i spośród złożonych ofert uzyskała najwyższą sumę punktów, przy kryterium cena 85% oraz czas dostarczenia posiłków - 15%. Oferta uzyskała łączne 100 punktów.

Uczniowie szkół mają możliwość korzystania z usługi ww. firmy, która sprzedaje obiady bezpośrednio rodzicom uczniów korzystających z posiłków. Z informacji uzyskanej od właściciela firmy wynika, że cena za obiad dla ucznia (3 dania) zakupiony w abonamencie wynosi 7,80 zł., a zakupiony jednorazowo wynosi 9,20 zł. Z obiadów przygotowanych przez ww. firmę korzystają również nauczyciele i inni pracownicy szkół, z terenu Gminy Raszyn.

Dostawca obiadów do szkół realizuje usługę polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydawaniu obiadów, w terminie do końca roku szkolnego 2018/2019. W celu wyłonienia dostawcy obiadów do szkół, na kolejny rok szkolny ustalone zostaną warunki nowego przetargu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz ich ewentualnych zmian dotyczących zasad organizacji i odpłatności za obiady dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.

WÓJT GMINY
Andrzej Zaręba