Raszyn, dnia 21.12.2018 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnoszę o wyjaśnienie kwestii organizacji w dniu 01 grudnia 2018 roku w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu imprezy, na której spożywane były napoje alkoholowe.

Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu pełni - zgodnie ze Statutem - funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego zgodnie z postanowieniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działając m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487). Zgodnie z Art. 14. 1. niniejszej Ustawy zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich. Zgodnie ze sporządzoną przez MEN interpretacją przedmiotowej Ustawy, w placówkach oświatowych obowiązuje całkowity zakaz organizacji imprez, na których podawany jest alkohol. Dodatkowo należy zauważyć, iż zgodnie z art. 431 . 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

W związku z powyższym, wnoszę - jako osobę sprawującą nadzór nad działalnością Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu - o wyjaśnienie i podanie następujących danych:

 1. Kto wyraził zgodę na organizację imprezy, na której w placówce opiekuńczo-wychowawczej spożywane były napoje alkoholowe?
 2. Kto był organizatorem imprezy?
 3. Czy impreza była współfinansowana ze środków sołeckich? Jeżeli tak, to jaka kwota z tych funduszy została wydana na tę imprezę?
 4. Jeżeli impreza była współfinansowana ze środków sołeckich, to czy mogli w niej uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, czy wejście odbywało się tylko na podstawie zaproszeń?
 5. Jeżeli uczestnikami imprezy były tylko osoby zaproszone, proszę o podanie imiennej listy tych osób.
 6. Jeżeli organizatorem imprezy nie była Kierowniczka Świetlicy, czy pomiędzy nią a organizatorem imprezy została zawarta umowa najmu? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie kopii umowy?
 7. Jeżeli pomieszczenia świetlicy zostały wynajęte nieodpłatnie, to w oparciu o jakie przepisy zostało dokonane zwolnienie z opłat i tym samym uszczuplenie dochodów gminy?
 8. Jeżeli pomieszczenia świetlicy zostały wynajęte odpłatnie, to jaka była wysokość opłaty za najem? Czy wpłata została już dokonana?
 9. Czy Wójt Gminy Raszyn był poinformowany o zamiarze organizacji imprezy połączonej ze spożywaniem napojów alkoholowych w placówce opiekuńczo-wychowawczej?
 10. Jeżeli Wójt Gminy Raszyn został poinformowany o ww. zamiarze, to jakie - jako organ nadzoru - podjął działania uniemożliwiające spożywanie alkoholu w placówce oświatowej?
 11. Jeżeli Wójt Gminy Raszyn nie został poinformowany o ww. zamiarze, to w jaki sposób sprawuje on nadzór nad ww. placówką oświatową?
 12. Jakie działania dyscyplinarne zostaną podjęte w stosunku do Kierowniczki Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu w związku z tak drastycznym naruszenie obowiązujących ustaw i innych aktów prawnych?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


 

Raszyn, dn. 07.01.2019 r.

OSS.0003. 3 .2018

 

Pan Andrzej Zawistowski

Radny Gminy Raszyn

w/m

 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu 27.12.2018 r.) w sprawie organizacji imprezy  w świetlicy środowiskowej uprzejmie informuję:

Ad 1-2.

Organizacja imprezy w dniu 1 grudnia 2018 r. była spotkaniem integracyjnym mieszkańców Rybia. Nie była imprezą w rozumieniu przepisów o organizacji imprez masowych, na którą Wójt Gminy Raszyn wydaje zezwolenie i ma obowiązek kontrolowania zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu na imprezę masową.

Organizatorem spotkania integracyjnego dla mieszkańców Rybia byli radni Gminy Raszyn z terenu Rybia wraz z współorganizatorami Parafią pw. św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu oraz Świetlicą  Środowiskową „Świetlik” w Rybiu.

Organizator nie wyraził zgody na spożywanie alkoholu na terenie należącym do świetlicy, o czym poinformował wszystkich zebranych przed rozpoczęciem zabawy, która miała miejsce w trakcie spotkania integracyjnego.

Ad 3.

Spotkanie było współfinansowane ze środków sołeckich. W budżecie Gminy zabezpieczono środki z Funduszu Sołeckiego Rybie I - dział 921 rozdział 92195 § 4170 „Spotkanie integracyjne mieszkańców z instruktorem muzyki”. Wysokość kwoty przeznaczonej na ten cel wynosi 2 507 złotych.

Ad 4- 5.

Z informacji uzyskanej od organizatora wynika, że w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w dniu 1 grudnia 2018 r. mogli uczestniczyć mieszkańcy Rybia zainteresowani spotkaniem. Informacja z zaproszeniem do udziału w spotkaniu zastała zamieszczona na tablicy informacyjnej, ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców Osiedla. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu otrzymały imienne bilety wstępu przygotowane przez organizatorów.

Urząd Gminy Raszyn nie jest w posiadaniu imiennej listy uczestników spotkania, wobec tego nie ma możliwości jej udostępnienia.

Ad.6

Świetlica Środowiskowa „Świetlik” występując jako współorganizator różnych spotkań integracyjnych dla mieszkańców Rybia realizuje zadania statutowe placówki bez zawierania pisemnych umów z pozostałymi współorganizatorami. 

Spotkania mieszkańców organizowane przez radnych Gminy Raszyn z Proboszczem Parafii w Świetlicy Środowiskowej mają charakter cykliczny i odbywają się corocznie od 4 lat, ich celem jest zbiórka środków z przeznaczeniem na wsparcie osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Rybia.

Ad 7-8.

Pomieszczenia świetlicy nie zostały wynajęte nieodpłatnie lub odpłatnie, wobec tego nie dokonano zwolnienia z opłat i tym samym ustalenia wysokości opłaty za wynajem pomieszczeń.

Ad 9.

Wójt Gminy Raszyn nie był informowany o zamiarze organizacji imprezy połączonej ze spożywaniem napojów alkoholowych ponieważ z założenia spotkanie było imprezą bezalkoholową.

Ad 10.

Nie dotyczy.

Ad 11.

Wójt Gminy Raszyn sprawuje nadzór nad działalnością świetlicy środowiskowej, która jest jednostkom organizacyjną Gminy, zgodnie z określonym w tym zakresie przepisami prawa.

Ad 12.

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do pracownika może zostać podjęte z chwilą dokładnego zapoznania się ze sprawą, zastanowienia się nad zasadnością zarzutu i trybem jego postawienia. Dostarczone przez organizatora wyjaśnienia wykazały brak zasadności podjęcia działań dyscyplinarnych w stosunku do kierownika Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu.