Raszyn, dnia 19.08.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z organizacją przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 17 sierpnia 2019 roku w parku w Raszynie pikniku wojskowego „Wierni Polsce” proszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy pomiędzy organizatorem pikniku i władzami Gminy Raszyn było podpisane stosowne porozumienie, umowa lub inny dokument, dotyczący tego wydarzenia? Jeżeli tak, to proszę o udostepnienie kopii tego dokumentu;
  2. Czy reklama pikniku, umieszczona na Centrum Kultury Raszyn była sfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, czy własnych Gminy Raszyn? Jeżeli ze środków Gminy Raszyn lub CKR, to w oparciu o jakie przepisy?
  3. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej zostało zobowiązane do naprawy wyrządzonych w parku szkód (zniszczone alejki, trawniki) lub sfinansowania doprowadzenia parku do stanu sprzed pikniku? Jeżeli nie, to w jaki sposób organ wykonawczy Gminy Raszyn zamierza dochodzić stosownych roszczeń?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 02.09.2019 r.

KZ.0003.6.2019

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację z dnia 19.08.2019 r. informuję, iż Wójt Gminy Raszyn wyraził zgodę na przeprowadzenie pikniku, ze względu na promocję Gminy Raszyn poprzez relacje w ogólnopolskich mediach. Dodatkowo było to wydarzenie społeczno-kulturalne, propagujące postawy patriotyczne i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Przygotowany został baner informacyjny, celem powiadomienia mieszkańców o istotnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności, a odbywającym się na terenie Gminy Raszyn. Nie odnotowano większych uszkodzeń na terenie parku. Gmina po zakończeniu pikniku naprawiła te oraz inne uszkodzenia wynikające z bieżącej eksploatacji związane z wcześniej organizowanymi w tym miejscu imprezami. Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego były nieznaczne, nie wyższe niż w przypadku podobnych imprez tego formatu.

Z poważaniem

Michał Kucharski