Raszyn, dnia 15.03.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z którym w ramach wspierania inwestycji przekazywane będą środki (w b.r. dla województwa mazowieckiego 379,7 mln złotych) m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych proszę o udzielenie informacji na poniższe pytania:

 1. Czy Wójt Gminy Raszyn złożył już wnioski w sprawie ww. dofinansowania?
 2. Jeżeli tak, to jakich dróg dotyczą?
 3. Jeżeli nie, to dlaczego?
 4. Czy są obecnie przygotowywane do złożenia stosowne wnioski na ww. dofinansowanie?
 5. Jeżeli tak, to kiedy zostaną złożone?
 6. Jeżeli tak, to jakich dróg dotyczą?
 7. Jeżeli nie, to dlaczego?

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 28.03.2019 r.

RP.0003.2.2019.AW(2)

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn
w/m

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15.02.2019 r. złożona do Urzędu Gminy Raszyn w dniu 19.03.2019 r. w sprawi ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 13 marca 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, uprzejmie informuję:

 1. W dacie Pańskiej interpelacji Gmina Raszyn nie złożyła wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu. Pragniemy zaznaczyć, iż nabór wniosków został ogłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 13 marca 2019 r. (a opublikowany na stronie internetowej Wojewody w dniu 13.03.2019 r. o godzinie 21:51) z podaniem między innymi kryteriów wyboru projektów. W dniu 15 marca 2019 r. nie było więc możliwości złożenia winsoków o dofinansowanie. Opracowanie tego rodzaju dokumentów wymaga bowiem zebrania oraz przeanalizowania pod kątem formalnym i merytorycznym, dokumentacji projektowej czy opracowanie harmonogramu realizacji projektu.
 2. Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ogłoszeniem o naborze gmina może złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa na dwa zadania inwestycyjne. W celu ich prawidłowego opracowania w chwili obecnej trwa analiza opracowanej dokumentacji projektowej dla dróg, będącej w posiadaniu Gminy Raszyn, pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych wyboru. Pozwoli to na wytypowanie zadań inwestycyjnych spełniających w sposób optymalny przyjęte założenia Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Jednocześnie zapewniam, iż Gmina Raszyn przygotuje niezwłocznie i złoży opracowaną dokumentację konkursową, w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2019 roku.

Z poważaniem

Otrzymują:

 1. adresat
 2. a/a