Raszyn, dnia 15.03.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z sygnałami, otrzymanymi od rodziców uczniów, dotyczących ustawienia w obu budynkach Szkoły Podstawowej w Raszynie automatów ze słodyczami (zdjęcie w załączeniu), proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

  1. Czy był przeprowadzony przetarg lub czy podjęta została uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu miejsc na terenie budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie w celu umieszczenia automatów sprzedających słodycze?
  2. Czy ustawienie automatów sprzedających słodycze oraz asortyment sprzedawany przy ich wykorzystaniu nie narusza zapisów art. 52c Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn dnia 28.03.2019 r.

GNR. 680.15.2019. AW

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn odpowiadając na interpelację dotyczącą ustawienia automatów ze słodyczami informuje co następuje:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie na podstawie Zarządzenia Nr 138 Wójta Gminy Raszyn z dnia 1 września 2015 roku i udzielonego w nim pełnomocnictwa, zawarł w dniu 04.02.2019 roku umowę, mocą której na powierzchni 1 m2 posadowiono automat z dostępem energii elektrycznej do sprzedaży przekąsek. Umowa obowiązuje do dnia 21 czerwca 2019r. Czas na jaki zawarto umowę nie wymaga zgody wyrażonej przez radę gminy, charakter umowy nie wymaga również przeprowadzenia przetargu. Stawki określone w umowie są zgodne z Zarządzenia nr 240 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn.

Asortyment sprzedawany w automacie jest kompletowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

Automat do sprzedaży przekąsek jest jeden i został wstawiony do szkoły na wniosek Rady Rodziców po sprawdzeniu oferty od dostawcy.