Raszyn, dnia 14.12.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z przebudową ulicy Zacisze na odcinku od ulicy Niskiej do ulicy Godebskiego, proszę o udzielenie informacji w poniższym zakresie:

  1. Czy planowane jest wykonanie wycinki drzew na ulicy Zacisze oraz pomiędzy ulicą Zacisze a Stawem Puchalskim, tj. w otulinie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”, utworzonego Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1978 r. nr 4, poz. 20)?
  2. Jeżeli przebudowa ulicy Zacisze wiąże się z planowaną wycinką drzew, to czy jest możliwość dokonania korekty planów, tak aby zachować rosnące tam drzewa?
  3. Jeżeli planowana jest wycinka drzew i nie podjęto prac, zmierzających do korekty planów w celu zachowania drzew, to czy wystąpiono o wydanie stosownego pozwolenia?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dn. 27.12.2019 r.

IRD.0003.2.2019.MP

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

dotyczy: interpelacji z dnia 14.12.2019 r. w sprawie wycinki drzew na ulicy Zacisze oraz pomiędzy ulicą Zacisze a Stawem Puchalskim tj. w otulinie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14.12.2019 r. (data wpływu 16.12.2019 r.) Gmina Raszyn informuje, iż jednym z celów projektowanej inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Zacisze wraz z budową kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr ew. 971, 1037/2, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1037/3, 1044/26 (obręb 13-Raszyn 01), było zachowanie jak największej liczby istniejących drzew i krzewów znajdujących się na terenie ww. inwestycji. Zatwierdzone rozwiązanie przebudowy ulicy Zacisze jest rozwiązaniem optymalnym uwzględniającym obowiązujące przepisy prawa dot. projektowania dróg jak również uwagi Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w celu zachowania jak największej liczby drzew. W ramach ww. inwestycji zostanie zachowanych 101 ze 108 zinwentaryzowanych drzew na ulicy Zacisze oraz pomiędzy ulicą Zacisze a Stawem Puchalskim tj. w otulinie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”. Na drzewa podlegające usunięciu ze względu na ich zły stan zdrowotny oraz kolizję z ww. inwestycją uzyskano zgodę Starosty Pruszkowskiego decyzją nr 89/2019 z dnia 27 maja 2019 r. W ramach kompensacji zostaną wykonane nasadzenia 7 szt. drzew z gatunków rodzimych w możliwie najbliższej lokalizacji usuwanych drzew.

Do wiadomości:

  • Rada Gminy w/m