Raszyn, dnia 08.01.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców Gminy Raszyn, dotyczącymi bardzo wysokich opłat za udział dzieci - mieszkańców Gminy Raszyn - w Kulturalnych Feriach Zimowych w CKR 2019, za podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnoszę o wyjaśnienie dlaczego Dyrektor Centrum Kultury Raszyn pobiera od mieszkańców Gminy Raszyn dodatkowe opłaty za udział dzieci w imprezach kulturalnych w okresie ferii zimowych.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż na swoją działalność statutową Centrum Kultury Raszyn otrzymuje dostateczne środki finansowe w formie dotacji z budżetu gminy.
Konieczność pobierania dodatkowych środków finansowych przez Dyrektora CKR może świadczyć jedynie o niegospodarności oraz nastawieniu na osiąganie zysków przez instytucję, która powinna służyć mieszkańcom, a nie traktować ich jako źródło dochodów.
Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 21 stycznia 2019 roku

OSS.0003.1.219

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Odpowiedź na interpelację

Niniejszym, działając w imieniu własnym, jako Dyrektor Centrum Kultury Raszyn, w związku z interpelacją radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku, złożoną w dniu 8 stycznia 2019 roku, zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) prezentuję poniżej sporządzoną odpowiedź na sformułowane w interpelacji pytanie.

Pytanie brzmi: Dlaczego Dyrektor Centrum Kultury Raszyn pobiera od mieszkańców Gminy Raszyn dodatkowe opłaty za udział dzieci w imprezach kulturalnych w okresie ferii zimowych?

Na wstępie, w celu klaryfikacji skonstruowanego pytania, należy usunąć błędy wynikające z braku właściwego rozumowania pojęć, którymi operuje autor interpelacji. W pierwszej kolejności wyjaśnieniu podlega sformułowanie „ Dyrektor (…) pobiera od mieszkańców Gminy Raszyn” – taka konstrukcja elementu składowego pytania sugeruje, że środki przeznaczone na zorganizowane przez Centrum Kultury Raszyn Kulturalne Ferie Zimowe dla dzieci są pobierane bezpośrednio od mieszkańców przez Dyrektora CKR. Jest to przykład dezinformacji dokonywanej przez autora interpelacji, który w pytaniu próbuje nacechować emocjonalnie stosunek odbiorcy do odpowiedzi. Owszem, przychodami CKR są: dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych i środki z innych źródeł, bynajmniej zaś środki te nie są pobierane przez Dyrektora CKR.
W tym ścisłym znaczeniu – w powiązaniu do całości pytania – mieszkańcy, rozumiani jako rodzice, dobrowolnie dokonują opłaty (szczegółowo o opłacie niżej), decydując się na partycypację własnych dzieci w feriach organizowanych przez CKR. Nie ma w tej kwestii żadnego przymusu, a pojmowanie grupy rodziców, którzy dobrowolnie decydują o uczestnictwie dziecka w zajęciach i dokonują opłaty, jako całości mieszkańców jest co najmniej niewłaściwe.
Drugim pojęciem, które używane jest w pytaniu w sposób nieprecyzyjny, sugerujący pobieżne zapoznanie się autora interpelacji z jej przedmiotem jest wyrażenie „dodatkowe opłaty”. Niezależnie od pominiętego w niniejszej odpowiedzi wywodu, że aby można było mówić o opłatach dodatkowych, powinny najpierw istnieć opłaty podstawowe, stwierdzić należy, że opłaty ujęte w treści pytania to kwoty, które zostały obliczone jako część całości kosztu rzeczywistego, czyli około 50% udziału dziecka w organizowanych feriach (załącznik nr 1), którego rodzice zdecydowali się na taką formą jego aktywności.

W związku z czym, prawidłowo postawione pytanie, oddające rzeczywistość, powinno brzmieć:
Dlaczego rodzice, którzy uznali, że oferta CKR ferii zimowych jest atrakcyjna zobligowani są do ponoszenia części kosztów?

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również w tym roku Centrum Kultury Raszyn zdecydowało się na zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci. Korespondując ze swoją działalnością statutową, CKR w programie Kulturalnych Ferii Zimowych przewidziało różnorodne zajęcia, mające na celu stworzenie warunków dla edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, rozbudzaniu zainteresowań potrzeb kulturalnych dzieci. W ofercie Kulturalnych Ferii Zimowych, oprócz zajęć opiekuńczych, znajdują się warsztaty rozwijające ich zdolności i zainteresowania w ciekawy i kreatywny sposób – przewidziane są również nagrody i dyplomy za udział w konkursach. Oferta Kulturalnych Ferii Zimowych obejmuje m.in. lekcje biblioteczne, kino, muzeum, wyjścia na basen, uczestniczenie w balu karnawałowym i ognisku ( załącznik nr 2). Centrum Kultury Raszyn zapewnia przy tym dla każdego dziecka pełnowartościowy obiad każdego dnia. Dla bezpieczeństwa dzieci, dojazdy do wszystkich odległych instytucji poza CKR będą realizowane przez wynajęty środek transportu - autokar.
Przewidziany koszt organizowanych dwóch tygodniowych turnusów dla obecnie zapisanych 43 osób wynosi około 12.223,20 zł, co prowadzi do wniosku, że koszt przypadający na jedno dziecko wynosi 284,20 zł. Należy przy tym wskazać, że pobierana opłata przy zapisie dziecka wynosi 140,00 zł – CKR zatem finansuje około 50% kosztów przypadających na każde dziecko (załącznik nr 1).

Rozszerzając zadane pytanie, a właściwie precyzując jego zakres – autor interpelacji pośrednio zwraca uwagę na to, dlaczego zajęcia organizowane w ramach ferii przez CKR nie są bezpłatne. Takie pojmowanie organizowanego wypoczynku dzieci byłoby sprzeczne z ideą przyświecającą funkcjonowaniu CKR. W ramach bezpłatnego organizowania opieki nad dziećmi, z pewnością nie byłoby można zapewnić dzieciom tak wyszukanego i bogatego repertuaru zajęć. Nadto, brak angażu własnych środków przez rodziców spowodowałby w szczególności deprecjację wartości edukacyjnej i kulturalnej, gdyż zajęcia straciłyby na atrakcyjności i jakości.
Jeżeli zaś organizowane Kulturalne Ferie Zimowe miałyby być w całości finansowane przez CKR w obecnym wymiarze, liczba dzieci, które mogłyby uczestniczyć w obiektywnie bardzo atrakcyjnych zajęciach, byłaby znacznie ograniczona. Rezygnacja z takiej formy finansowania spowodowana jest w głównej mierze założeniem, aby zainteresować ofertą możliwie największą liczbę osób. Realizacja ferii zimowych w formie biernej - mającej charakter świetlicy- byłaby bezproduktywna i sprowadzałaby się wyłącznie do nadzoru nad podopiecznymi.

Odnośnie zarzutu niegospodarności w wykonywaniu budżetu CKR oraz nastawieniu na osiągnięcie zysku – autor interpelacji nie do końca zdaje sobie sprawę na jakich zasadach funkcjonuje budżet instytucji kultury, ani jak są realizowane dotacje samorządowe. Dotowanie ferii dla dzieci nie odbywa się w ramach dotacji celowej. Środki przeznaczone na finansowanie ferii są wydzielane z rocznego budżetu, który przypada na całą działalność CKR, w tym na utrzymanie samej jednostki oraz organizowanie innych przedsięwzięć. Rozpatrywanie organizacji Kulturalnych Ferii Zimowych w sposób jednowymiarowy jest błędem fundamentalnym pojmowania działalności instytucji kultury. Budżet jako całość planowany jest na różne wydarzenia, które muszą zostać odpowiednio rozdysponowane przez cały rok – co za tym idzie przekazanie większych środków na Kulturalne Ferie Zimowe wiązałoby się z mniejszymi środkami na organizację chociażby Lata z Kulturą dla dzieci w okresie wakacji. Pragnę również zauważyć, że CKR nie jest instytucją komercyjną, a tym samym nie jest nastawione na osiągane na osiąganie zysku, a wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej ( nie dochody jak sugeruje autor interpelacji ) CKR przeznacza na finansowanie swojej działalności statutowej, co wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Z tego też tytułu, obecne rozwiązanie, pozwalające CKR na dofinansowanie Kulturalnych Ferii Zimowych , przy zachowaniu wysokich standardów pozwalających w przygotowaniu dzieci do odbioru i tworzenia kultury, jest optymalne dla właściwego gospodarowania środkami finansowymi, uwzględniającego potrzeby wszystkich mieszkańców naszej gminy korzystających z bardzo bogatej oferty CKR.

Na marginesie pragnę zauważyć, iż przedmiotowa interpelacja nie zawiera własnoręcznego podpisu jej autora, co może sugerować, że mamy do czynienia z projektem interpelacji, a nie dokumentem.

Z poważaniem,

Andrzej Zaręba

W załączeniu:
Załącznik nr 1- zestawienie zajęć i kosztów organizacyjnych,
Załącznik nr 2 – harmonogram zajęć Kulturalnych Ferii Zimowych

Pliki do pobrania