Raszyn, dnia 07.12.2018 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mając na względzie przestrzeganie przepisów prawa przez dyrektorów jednostek oświatowcy, dla których Wójt Gminy Raszyn jest organem prowadzącym, w związku z nieudzieleniem mi odpowiedzi na pkt. 6 i 7 mojej interpelacji z dnia 22.11.2018 r., wnoszę o wyjaśnienie:

  1. Czy ustalając wysokość odpłatności za posiłki w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Raszyn uwzględniono Wyroki NSA z dnia 2009-10-26 (I OSK 567/09), z dnia 2010-11-24 (I OSK 1554/10) i inne, zgodnie z którymi w przypadku braku kuchni w placówce, co powoduje, że organ prowadzący nie ponosi kosztów wyżej wymienionych, rodzi po stronie tego organu obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej przez gminę stołówki.
  2. Jakie działania zamierza podjąć Wójt Gminy Raszyn w celu dostosowania wysokości odpłatności za posiłki w przedszkolach i szkołach do obowiązujących przepisów, potwierdzonych wyrokami sądowymi.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


 

Raszyn, dn. 20.12.2018 r.

OSS. 0003.1 .2018. 2

  

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn
w/m

W odpowiedzi na interpelację z dnia 07.12.2018 r. w zakresie organizacji posiłków w placówkach oświatowych Gminy Raszyn uprzejmie informuję:

Ad 1.

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi (pismo znak OSS.0003.1.2018) na interpelację z dnia 22.11.2018 r. w zakresie organizacji posiłków w placówkach oświatowych informuję, iż Gmina nie uwzględniła wyroków, przytoczonych w interpelacji. W ww. piśmie wykazano zasady funkcjonowania stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę.

Ad 2.

Wysokość odpłatności za obiady dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn zostanie ustalona przez dyrektorów poszczególnych szkół. Procedura wyboru dostawcy obiadów dla uczniów, na kolejny rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą - firmą Usługi Gastronomiczne Marcin Cwyl, tj. w miesiącu czerwcu 2019 r.