Raszyn, dnia 06.01.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców Gminy Raszyn, dotyczącymi nienależytego stanu dróg gminnych i chodników, za utrzymanie których odpowiedzialny jest organ wykonawczy Gminy Raszyn, za podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnoszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

 1. Jaka firma lub osoba fizyczna jest odpowiedzialna za utrzymanie należytego stanu dróg gminnych?
 2. Jaka firma lub osoba fizyczna jest odpowiedzialna za utrzymanie stanu chodników na terenie gminy (z wyłączeniem tych, za utrzymanie których odpowiedzialni są właściciele posesji) w tym także alejek w parku?
 3. Jakie zostały podjęte przez organ wykonawczy Gminy Raszyn działania, zobowiązujące osoby lub firmy o które pytam w pkt. 1 i 2 do wywiązywania się z zobowiązań?
 4. Jakie zostaną przez organ wykonawczy Gminy Raszyn podjęte działania, powodujące należyte utrzymanie stanu dróg i chodników gminnych?
 5. Jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe z tytułu nienależytego utrzymania dróg i chodników gminnych w stosunku do osób lub firm, o które pytam w pkt. 1 i 2?

Przypominam, iż sprawy dróg gminnych stanowią zadania własne gminy, określone w art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym.

W załączeniu przesyłam przesłane mi fotografie alejek parkowych, które zostały wykonane w dniu dzisiejszym przez jednego z mieszkańców Gminy Raszyn, potwierdzające nienależyte wykonanie zapisów ustawowych przez organ wykonawczy Gminy Raszyn.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 17.01.2019r.

OŚGK.0003.1.2019.JB(1)

W odpowiedzi na interpelację z dnia 06 stycznia 2019r. ( data wpływu do Urzędu Gminy Raszyn w dniu 07.01.2019r.) dotyczącej nienależytego stanu dróg gminnych i chodników, za utrzymanie których odpowiedzialny jest organ wykonawczy Gminy Raszyn poniżej udzielam informacji.

Ad.1
Zimowe utrzymanie dróg gminnych kategorii I o łącznej długości 56, 395 km i kategorii II o łącznej długości 46,116 km w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie Gminy Raszyn prowadzone jest przez: firmę ARKAZEN Zenon Ciarka z siedzibą w Opacz Mała przy ul Czystej 9, 05-816 Michałowice, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego znak: OŚGK.271.36.2018.JB

Ad. 2 i 3
Utrzymaniem stanu chodników będących własnością Gminy Raszyn oraz obsługą parku -w tym odśnieżaniem- zajmują się pracownicy Zespołu Technicznego.
Jednocześnie Gmina Raszyn podziela stanowisko Zarządu Powiatu Pruszkowskiego który mówi, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących.
Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) - „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządki przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.
Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku.
Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2007 r., sygn.: I ACa 1542/06.
Odnosząc się do przesłanej fotografii obrazującej stan alejek w dniu 06.01.2019 r. w parku informuję, iż odśnieżenie alejek parkowych odbyło się w poniedziałek 7 stycznia 2019r. przez pracowników Zespołu Technicznego z uwagi na fakt, iż 06.01.2019 r. niedziela jest ustawowym dniem wolnym od pracy.

Ad. 4 i 5
Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie zawartych umów oraz w zależności od panujących warunków atmosferycznych i otrzymywanych ostrzeżeń meteorologicznych IMGW.
Zimowe utrzymanie dróg polega na:

 1. przygotowaniu środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających do zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni,
 2. usuwaniu śniegu z dróg,
 3. zwalczaniu śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających w postaci:
  • mieszanki kruszywa odsianego frakcji do 2 mm z NaCl w proporcji 4:1,
  • soli NaCl,
  • mieszanki kruszywa odsianego frakcji do 4 mm.
 4. mechanicznym zamiataniu nawierzchni jezdni z pozostałych po zwalczaniu śliskości zimowej mieszanek kruszywa wraz z wywozem zebranych odpadów. Do zakresu usługi należy również usunięcie wszelkich nieczystości z nawierzchni jezdni, chodników i pasów zieleni ( tj. opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych, odpadów z papieru itp.).

Nadzór nad realizacją w/w usługi pełni pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Pani Jolanta Banasiak.