Raszyn, dnia 05.02.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Prawo lokalne” - „Budżet” znajdują się następujące publikacje:

  1. Wykonanie budżetu - Wykonanie budżetu za III kwartał 2011 roku;
  2. Artykuły - dwie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2017 roku oraz Listy uchwał i Zarządzeń dot. budżetu Gminy Raszyn na rok 2011, 2012, 2013 i 2014.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej informacje dotyczące budżetu Gminy Raszyn.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 19 lutego 2019 roku.

KZ.0003.5.2019

Pan
Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Zawistowskiego z dnia
05 lutego 2019 r., w sprawie udzielenia informacji na poniższe stwierdzenia:

  • Wykonanie budżetu – wykonanie budżetu za III kwartał 2011 roku;
  • Artykuły- dwie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2017 roku oraz Listy uchwał i Zarządzeń dot. budżetu Gminy Raszyn na rok 2011,2012,2012 i 2014

informuję, iż na stronie internetowej w zakładce : Prawo lokalne”- „Budżet” znajdują się następujące publikacje:

wyjaśniając Pana wątpliwość dotyczącą publikacji dotyczących budżetu Gminy Raszyn informuję, że informacje te znajdują się w

    1. Projekty budżetu pod którym zostały umieszczone projekty od roku 2013-2018
    2. Uchwały w której zamieszczone są uchwały z poszczególnych sesji Rady Gminy w tym między innymi dotyczące budżetu

Ponadto należy wskazać, iż Sądy administracyjne konsekwentnie podtrzymują ocenę prawną z której wynika, iż: Biuletyn Informacji Publicznej (…) stanowi, w swoim założeniu, platformę zapoznawania się z informacją dotyczącą spraw publicznych przez nieograniczony krąg adresatów i stąd też obowiązek umieszczenia informacji w Biuletynie nie rodzi się po stronie jego potencjalnych odbiorców uprawnienia do żądania dokonania publikacji lub jej usunięcia. Wszak sama czynność utworzenia biuletynu, czy też czynność zamieszczenia w nim określonej informacji publicznej, nie dotyczy ani uprawnień strony, ani też jej obowiązków”. Wyrok NSA z 7.10.2009 roku ( sygn…I OSK 169/09).

Z poważaniem

Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba