Raszyn, dnia 04.12.2018 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnoszę o wyjaśnienie kwestii organizacji w dniu 30 listopada 2018 roku w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu imprezy, na której spożywane były napoje alkoholowe.

Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu pełni - zgodnie ze Statutem - funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego zgodnie z postanowieniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działając m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487). Zgodnie z Art. 14. 1. niniejszej Ustawy zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich. Zgodnie ze sporządzoną przez MEN interpretacją przedmiotowej Ustawy, w placówkach oświatowych obowiązuje całkowity zakaz organizacji imprez, na których podawany jest alkohol. Dodatkowo należy zauważyć, iż zgodnie z art. 431 . 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

W związku z powyższym, wnoszę - jako osobę sprawującą nadzór nad działalnością Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu - o wyjaśnienie i podanie następujących danych:

 1. Kto wyraził zgodę na organizację imprezy, na której w placówce opiekuńczo-wychowawczej spożywane były napoje alkoholowe?
 2. Kto był organizatorem imprezy?
 3. Czy impreza była współfinansowana ze środków sołeckich? Jeżeli tak, to jaka kwota z tych funduszy została wydana na tę imprezę?
 4. Jeżeli impreza była współfinansowana ze środków sołeckich, to czy mogli w niej uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, czy wejście odbywało się tylko na podstawie zaproszeń?
 5. Jeżeli uczestnikami imprezy były tylko osoby zaproszone, proszę o podanie imiennej listy tych osób.
 6. Jeżeli organizatorem imprezy nie była Kierowniczka Świetlicy, czy pomiędzy nią a organizatorem imprezy została zawarta umowa najmu? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie kopii umowy?
 7. Jeżeli pomieszczenia świetlicy zostały wynajęte nieodpłatnie, to w oparciu o jakie przepisy zostało dokonane zwolnienie z opłat i tym samym uszczuplenie dochodów gminy?
 8. Jeżeli pomieszczenia świetlicy zostały wynajęte odpłatnie, to jaka była wysokość opłaty za najem? Czy wpłata została już dokonana?
 9. Czy Wójt Gminy Raszyn był poinformowany o zamiarze organizacji imprezy połączonej ze spożywaniem napojów alkoholowych w placówce opiekuńczo-wychowawczej?
 10. Jeżeli Wójt Gminy Raszyn został poinformowany o ww. zamiarze, to jakie - jako organ nadzoru - podjął działania uniemożliwiające spożywanie alkoholu w placówce oświatowej?
 11. Jeżeli Wójt Gminy Raszyn nie został poinformowany o ww. zamiarze, to w jaki sposób sprawuje on nadzór nad ww. placówką oświatową?
 12. Jakie działania dyscyplinarne zostaną podjęte w stosunku do Kierowniczki Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu w związku z tak drastycznym naruszenie obowiązujących ustaw i innych aktów prawnych?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dn. 17.12.2018 r.

OSS.0003.3 .2018

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn
w/m

W odpowiedzi na interpelację z dnia 04.12.2018 r. w sprawie organizacji imprezy w dniu 30 listopada 2018 r. uprzejmie informuję, iż zwróciłem się do kierownika Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu z zapytaniem o organizację w świetlicy imprezy w dniu 30 listopada 2018 r., w odpowiedzi otrzymałem informację, iż w świetlicy w ww. dniu nie odbyła się żadna impreza, na której spożywane były napoje alkoholowe. Wobec tego faktu pytania zawarte w interpelacji stały się bezprzedmiotowe.