Raszyn, dnia 07.09.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z uzyskaną w dniu dzisiejszym w obecności świadków informacją, że Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba podejmuje działania, których efektem ma być wyburzenie zabytkowych budynków Austerii, wnoszę o przesłanie mi kopii wszystkich pism wychodzących z Urzędu Gminy Raszyn i dotyczących kompleksu Austerii za okres od początku 2017 roku.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 18.09.2019

IR.0003.1.2019.AK(1)

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Dotyczy: Interpelacji Radnego Andrzeja Zawistowskiego z dnia 07.09.2019 r. w sprawie przesłania kopii pism wychodzących z Urzędu Gminy Raszyn dotyczących kompleksu Austerii

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.09.2019 r. w którym wystąpił Pan z interpelacją w przedmiocie przekazania kopii wszystkich pism wychodzących z Urzędu Gminy Raszyn i dotyczących kompleksu Austerii za okres od początku 2017 r. informuję, co następuje:

Przedłożone pismo nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), bowiem wniesiona interpelacja ma formę żądania podjęcia określonych działań, nie ma zaś formy zapytania o sprawy o szczególnym znaczeniu w odniesieniu do spraw aktualnych dla gminy.

Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. Obowiązujący statut tej kwestii nie reguluje. Wobec powyższego brak jest podstaw do przesłania Panu w/w dokumentów.

Ponadto informuję, że informacje, które zgodnie z przepisami winny być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczące działań związanych z budynkami Austerii są dostępne do wiadomości publicznej na w/w stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raszyn.

Do wiadomości:
1. Rada Gminy Raszyn