Raszyn, dnia 03.09.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 13 maja 2019 r. Rada Gminy Raszyn przyjęła Uchwałę nr X/90/2019 o przyjęciu Apelu Rady Gminy Raszyn w sprawie: wyjaśnienia sytuacji dotyczącej interwencji w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym funkcjonującym w Falentach i podjęcia dalszej współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i historycznego, znajdującego się na terenie ITP.

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie kopii pism, przy których Apel został przesłany do instytucji wymienionych w apelu oraz kopii ewentualnych odpowiedzi.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 17.09.2019 r.

KZ.0003.8.2019

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację z dnia 03.09.2019 r. informuję, iż Przewodniczący Rady Gminy Raszyn przekazał w dniu 25.06.2019 r. Wójtowi Gminy Raszyn pismem RG.0004.61.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Uchwałę nr X/90/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 maja 2019 r. o przyjęciu Apelu Rady Gminy Raszyn w sprawie: wyjaśnienia sytuacji dotyczącej interwencji w Instytucie - Technologiczno - Przyrodniczym funkcjonującym w Falentach i podjęcia dalszej współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i historycznego, znajdującego się na terenie ITP. Następnie zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały Wójt Gminy Raszyn przesłał przedmiotowy Apel do:

  • Prezesa Rady Ministrów - pismem znak: KZ.030.1.1.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku;
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pismem znak: KZ.030.1.2.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku;
  • Ministra Środowiska - pismem znak: KZ.030.1.3.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku;
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - pismem znak: KZ.030.1.4.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku;
  • Dyrektora Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach - pismem znak: KZ.030.1.5.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

W odpowiedzi do wiadomości Wójta Gminy Raszyn w dniu 16.07.2019 r. wpłynęło pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (znak: BPRM.221.3.8.2019.MPi) adresowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w dniu 06.08.2019 r. wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska (znak: DOP-WOŚ.055.260.2019.GŻ).

W załączeniu przesyłam wszystkie w/w pisma.