Raszyn, dnia 01.12.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Proszę o udzielenie informacji, czy przed ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń w budynkach Centrum Medycznego Raszyn wraz z przyległym terenem oraz wyposażeniem, ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 15 września 2015 roku oraz przed podpisaniem umowy wynajmu ww. pomieszczeń była sporządzona opinia prawna, dotycząca wynajmu.

Jeżeli taka opinia została sporządzona, to kto tę opinię prawną sporządził.

Wnoszę także o przekazanie mi treści tej opinii.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 10.12.2019 r.

KZ.0003.12.2019

Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

Andrzej Zawistowski

Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba w odpowiedzi na złożoną interpelację Andrzeja Zawistowskiego z dnia 01.12.2019 r. w przedmiocie udzielenia informacji czy przed ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń w budynkach Centrum Medycznego Raszyn wraz z przyległym terenem oraz wyposażeniem, ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 15.09.2015 r. oraz przed podpisaniem umowy wynajmu w/w pomieszczeń była sporządzona opinia prawna dot. wynajmu, informuje, iż nie została sporządzona w/w opinia prawna w w/w temacie.