Porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Raszyn,
która odbędzie się dnia 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 11 00

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
  3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2017 -2030.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/394/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.
  5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
  6. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczeniapodatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku.
  7. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 roku.
  8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn.
  9. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesje: https://esesja.pl/14963