Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2017r. godz. 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/236/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego w Raszynie.
 5. Informacja o kosztach realizacji w 2016 roku programu pod nazwą "Raszyńska Karta Dużej Rodziny" i liczbie osób korzystających ze zniżek.
 6. Uchwała w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę w obszarze Gminy Raszyn do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Dawidy Bankowe.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej.
 9. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2017 roku.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 do Porozumienia z dnia 29.03.2016. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 11. Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”.
 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2017 -2030.
 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raszyn.
 17. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 18. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 22. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesje: http://esesja.pl/10931