Porządek obrad XXXVI Sesja Rady Gminy Raszyn, która odbędzie się dnia 24 maja 2017 r. (środa) godz. 14 00

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 3. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 92/2 oraz 93/1 o łącznej powierzchni 0,2300 ha w położonych w obrębie Dawidy Bankowe, stanowiących ul. Boryny.
 4. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1474 o powierzchni 0,0346 ha w położonej w obrębie Rybie, stanowiącej część ul. Pogodnej.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 6. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w obrębie Raszyn 01.
 7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/329/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon oczyszczalni ścieków.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, w zakresie zmiany jego granic poprzez wyłączenie części terenu oraz odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 11. Uchwała w sprawie założenia Przedszkola Nr 3 w Raszynie, przy ul. Poniatowskiego 18.
 12. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ładach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 13. Uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały nr XVIII/730/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn.
 15. Uchwała w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2017 -2030.
 18. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 19. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 23. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesje: http://esesja.pl/12006