Porządek obrad LVIII Sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2018 roku – godz. 1100

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z LV sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji.

 5. Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu.

 7. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na prowadzenie zajęć ponadprogramowych i kursów w szkołach położonych na terenie Gminy Raszyn.

 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

 12. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.

 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2018.

 14. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018-2030.

 15. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.

 16. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.

 17. Interpelacje i zapytania radnych.

 18. Sprawy różne.

 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

 20. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: https://esesja.pl/23931