Porządek obrad LII Sesji Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2018 roku – godz.14 00

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 4. Zapoznanie Radnych z Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017, opracowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie za 2017 rok.
 6. Uchwała w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Raszyn, ustalenia ich granic oraz numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Raszyn dopłat do cen biletów długookresowych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Raszyna do Warszawy i z Warszawy do Raszyna oraz na terenie gminy Raszyn dla osób zamieszkałych na terenie gminy Raszyn.
 8. Uchwała w sprawie zmiany rozporządzenia nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego (Dz. U. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3634 z późń. zm.).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Jaworowa.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonych w miejscowości Jaworowa.
 11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 - Rejon Południowej Obwodnicy Warszawy.
 12. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej.
 13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I.
 14. Uchwała w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
 15. Uchwała w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018 -2030.
 18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Problemu Przeciwdziałania Narkomanii.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy.
 20. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 21. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 25. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: https://esesja.pl/18970