Porządek obrad LIV Sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 roku – godz.1000

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
 4. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.
 5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018 -2030.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raszyn.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Raszyn do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 11. Uchwała w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwałą Nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009 r. i Uchwałą Nr VII/61/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 13. Uchwała w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Dawidy Bankowe.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 15. Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
 16. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 17. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 21. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: https://esesja.pl/21465