Porządek obrad LIII Sesji Rady Gminy w dniu 16 maja 2018 roku – godz.1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie podziału Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 4. Uchwał w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonych w miejscowości Jaworowa.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zawarcia umowy o współpracy z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów.
 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018-2030.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 9. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 13. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: https://esesja.pl/19822