Porządek obrad LV Sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2018 roku – godz.1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu.
 4. Uchwała w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Raszyn do odstąpienia od umowy zobowiązującej do ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 16 obręb Falenty.
 5. Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 13.06.2016r. zawartego pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Raszyn dotyczącego zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Raszyn stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/219/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 02 czerwca 2016r.
 6. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Uchwała w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą.
 8. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn.
 9. Uchwał w sprawie ustalenia na terenie Gminy Raszyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Pruszkowskiemu w formie przekazania środków finansowych na bieżące utrzymanie ul. Warszawskiej.
 11. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 12. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 16. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: https://esesja.pl/22085