Porządek obrad XXXVII Sesja Rady Gminy Raszyn, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 r. (środa) godz. 14 00

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – Rejon Południowej Obwodnicy Warszawy.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 6 do Porozumienia z dnia 29.03.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 8. Uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały nr XVIII/730/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/348/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym.
 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2017 -2030.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raszyn.
 13. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 14. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 18. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesje: https://esesja.pl/12390