Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 18 stycznia 2018 roku – godz.1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie na czas oznaczony powyżej 3 lat.
 3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018 -2030.
 5. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Raszyn.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn za rok 2017.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2018 rok.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 9. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 13. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: https://esesja.pl/16556