Porządek obrad LIX Sesji Rady Gminy w dniu 5 października 2018 roku – godz. 1300

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. W sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LII/480/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, zmienionej uchwałą nr LIII/489/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
  3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2018.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018-2030.
  5. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję:https://esesja.pl/24488