Porządek obrad I Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 roku – godz. 1600

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczego Rady.
  6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
  7. Sprawy rożne.
  8. Zakończenie obrad.

Informacja dodatkowa :
Zgodnie z art. 20 ust. la ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.

Materiały na sesje: https://esesja.pl/26409

źródło: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 listopada 2018 r.