Porządek obrad XXXV Sesja Rady Gminy Raszyn, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz. 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Raszyn.
 5. Zapoznanie Radnych z Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016, opracowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/743/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Raszyn.
 7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/321/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 do Porozumienia z dnia 29.03.2016. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raszyn.
 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2017 -2030.
 14. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 15. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 19. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesje: http://esesja.pl/11441