Raszyn: Aleja Krakowska, Godebskiego, Lotnicza, Mickiewicza, Poniatowskiego, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Nadrzeczna, Niska, Młynarska, Długa, Olszynowa


Dawidy: ul. Echa Leśne, Dawidy Bankowe ul. Droga Hrabska, Falenty ul. Opackiego, Falenty Nowe ul. Rozbrat, Sękocin Stary ul. Braci LeśnejPUNKT REKLAMACYJNO-INFORMACYJNY CZYNNY OD PON. - PT. OD GODZ. 06:00 - 18:00

KONTAKT: 22 758 20 67, segregowane.raszyn@mzo.pl

ZASADY ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE RASZYN W 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz szczegółowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn: www.raszyn.pl oraz na stronie MZO: www.mzo.pl

Zbiórka odpadów segregowanych - szkła, opakowań szklanych, papieru, plastiku i opakowań metalowych:

Odbiór odpadów segregowanych będzie odbywał się w każdy wtorek (wyjątek mogą stanowić dni wolne od pracy). W dniu odbioru należy zapewnić pracownikom MZO Pruszków dostęp do altan śmietnikowych. MZO w Pruszkowie zastrzega sobie prawo nieodebrania odpadóww przypadku nieodpowiedniej zawartości pojemników lub braku dostępu do pojemników.

Zbiórka odpadów zielonych - trawy i liści oraz powiązanych pakietów gałęzi, w tym choinek bożonarodzeniowych:

Odbiór odpadów w workach koloru niebieskiego (zakupionych przez mieszkańca) o pojemności do 120l z zawartością trawy i liści oraz powiązanych pakietów gałęzi, o długości 100 cm i do 20 kg wagi, będzie obywał się w okresie od kwietnia do listopada cyklicznie co dwa tygodnie (do 30 worków ze wspólnoty). W przypadku większej ilości worków wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (do 2 dni przed terminem odbioru) na adres:
segregowane.raszyn@mzo.pl lub pod nr (22) 758 20 67.

Dodatkowo, poza ww. terminami, odbiór od kwietnia do listopada możliwy jest odbiór po wcześniejszym zgłoszeniu (2 dni przed terminem odbioru) na adres: segregowane.raszyn@mzo.pl

Odbiór odpadów zielonych oraz choinek bożonarodzeniowych od stycznia do marca oraz w grudniu będzie miałmiejsce raz w miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu (2 dni przed terminem odbioru) telefonicznym pod nr (22) 758 20 67 lub na adres:segregowane.raszyn@mzo.pl

Odpady zielone wystawione w workach przeznaczonych na odpady segregowane surowcowe (żółtych i białych) nie zostaną odebrane.

Odpady będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów, chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych, farbach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Odbiór ww. odpadów będzie odbywał się się raz w miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej 2 dni przed terminem odbioru) w Urzędzie Gminy Raszyn po nr tel. (22) 701 79 09 lub osobistym w pok. nr 10.

Odpady będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji.

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 6.00 w dniu zbiórki.

Zbiórka w punktach odbioru:

1) PRZETERMINOWANE LEKI można oddawać do 8 punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Raszyn oraz w Centrum Medycznym Raszyn.

2) ZUŻYTE BATERIE można oddawać do 5 punktów zlokalizowanych w placówkach oświatowych, w budynku Urzędu Gminy Raszyn oraz

w Centrum Kultury Raszyn.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Mieszkańcy Gminy Raszyn mogą przywozić bez dodatkowcyh opłat do punktu selektywnej zbiórki (PSZOK) n/w odpady:

Odpady ulegające biodegradacji(zielone), papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, chemikalia

(resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich), przepracowane oleje,zużyte oponypojazdówosobowych, motocykli, rowerów, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 750kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Raszyn, popioły.

PSZOK nie przyjmuje:

Odpadów innych niż wymieniono wyżej, materiałów zawierających azbest, papy, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych, odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

Odpady dostarczone przez Mieszkańca będą przyjmowane do PSZOK po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji na odbiór odpadów w Urzędzie Gminy Raszyn.

Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 (naprzeciw siedziby MZO Pruszków), tel. 510 203 640

Godziny otwarciaPSZOK:

1 kwietnia– 30 września:

wtorek – piątek: 12.00-19.30

sobota: 8.00-15.30

1 października – 31 marca:

wtorek – piątek: 10.30-18.00

sobota: 8.00-15.30

OZNAKOWANIE POSESJI

W przypadku braku tabliczki z numerem posesji w widocznym miejscu, wystawione podczas zbiórki odpady nie będą przypisywane do posesji.

W związku z tym, MZO Pruszków zwraca się z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z numerem posesji.

REKLAMACJE ZGŁASZANE W FORMIE PISEMNEJ NIEZWŁOCZNIE PO DNIU ZAISTNIENIA ZDARZENIA POLEGAJACEGO NA

NIEWŁASCIWYM ŚWIADCZENIU USŁUG NA ADRES URZĘDU GMINY RASZYN: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: segregowane.raszyn@mzo.pl

UWAGA !!!

Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję w dniu odbioru przed godz.6.00 lub w dniu poprzedzającym odbiór odpadów. MZO w Pruszkowie zastrzega sobie prawo nieodbierania worków w przypadku nieprawidłowo posegregowanych odpadów. Worki na odpady segregowane mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany pełny na pusty, w dniu odbioru odpadów.


Pliki do pobrania