Raszyn, Rybie I, Rybie II, Rybie III, Nowe Grocholice


Sękocin Las, Słomin, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Laszczki, Dawidy, Jaworowa, Dawidy Bankowe, Podolszyn Nowy, Łady, Falenty Nowe, Falenty, Falenty Duże, Janki, Puchały, Wypędy


PUNKT REKLAMACYJNO-INFORMACYJNY CZYNNY OD PON. - PT. OD GODZ. 06:00 - 18:00

KONTAKT: 22 758 20 67, segregowane.raszyn@mzo.pl

ZASADY ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE RASZYN W 2017 R.

Uprzejmie informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz szczegółowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn: www.raszyn.pl oraz na stronie MZO: www.mzo.pl

Zbiórka odpadów segregowanych - papieru, plastiku i opakowań metalowych:

Odbiór odpadów w workach koloru żółtego z zawartością papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, drobnego metalu, będzie odbywał się co dwa tygodnie.

Zbiórka odpadów segregowanych - szkła oraz opakowań szklanych:

Odbiór odpadów w workach koloru białego z zawartością szkła i opakowań szklanych będzie odbywać się co 4 tygodnie.

Zbiórka odpadów zielonych - trawy i liści oraz powiązanych pakietów gałęzi, w tym choinek bożonarodzeniowych:

Odbiór odpadów w workach koloru niebieskiego (zakupionych przez mieszkańca) o pojemności do 120l z zawartością trawy i liści oraz powiązanych pakietów gałęzi, o długości 100 cm i do 20 kg wagi, będzie obywał się w okresie od kwietnia do listopada cyklicznie co dwa tygodnie.

Dodatkowo, poza ww. terminami, odbiór od kwietnia do listopada możliwy jest odbiór po wcześniejszym zgłoszeniu (2 dni przed terminem odbioru) na adres: segregowane.raszyn@mzo.pl

Odbiór odpadów zielonych oraz choinek bożonarodzeniowych od stycznia do marca oraz w grudniu będzie miał miejsce raz w miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu (2 dni przed terminem odbioru) telefonicznym pod nr (22) 758 20 67 lub na adres: segregowane.raszyn@mzo.pl

Odpady zielone wystawione w workach przeznaczonych na odpady segregowane surowcowe (żółtych i białych) nie zostaną odebrane.
Odpady będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów, chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych, farbach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Odbiór ww. odpadów będzie odbywał się się raz w miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej 2 dni przed terminem odbioru) w Urzędzie Gminy Raszyn po nr tel. (22) 701 79 09 lub osobistym w pok. nr 10.

Odpady będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji.
Wszystkie odpady należy wystawić przed posesję do godziny 6.00 w dniu zbiórki.

Zbiórka w punktach odbioru:

1) PRZETERMINOWANE LEKI można oddawać do 8 punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Raszyn oraz w Centrum Medycznym Raszyn.

2) ZUŻYTE BATERIE można oddawać do 5 punktów zlokalizowanych w placówkach oświatowych, w budynku Urzędu Gminy Raszyn oraz w Centrum Kultury Raszyn.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Mieszkańcy Gminy Raszyn mogą przywozić bez dodatkowych opłat do punktu selektywnej zbiórki (PSZOK) n/w odpady:

Odpady ulegające biodegradacji(zielone), papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, chemikalia

(resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich), przepracowane oleje,zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 750kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Raszyn, popioły.

PSZOK nie przyjmuje:

Odpadów innych niż wymieniono wyżej, materiałów zawierających azbest, papy, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych, odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

Odpady dostarczone przez Mieszkańca będą przyjmowane do PSZOK po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji na odbiór odpadów w Urzędzie Gminy Raszyn.

Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 (naprzeciw siedziby MZO Pruszków), tel. 510 203 640

Godziny otwarcia PSZOK:

1 kwietnia– 30 września:

wtorek – piątek: 12.00-19.30

sobota: 8.00-15.30

1 października – 31 marca:

wtorek – piątek: 10.30-18.00

sobota: 8.00-15.30

OZNAKOWANIE POSESJI

W przypadku braku tabliczki z numerem posesji w widocznym miejscu, wystawione podczas zbiórki odpady nie będą przypisywane do posesji.

W związku z tym, MZO Pruszków zwraca się z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z numerem posesji.

REKLAMACJE ZGŁASZANE W FORMIE PISEMNEJ NIEZWŁOCZNIE PO DNIU ZAISTNIENIA ZDARZENIA POLEGAJACEGO NA

NIEWŁASCIWYM ŚWIADCZENIU USŁUG NA ADRES URZĘDU GMINY RASZYN: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: segregowane.raszyn@mzo.pl

UWAGA!!!

Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję w dniu odbioru przed godz.6.00 lub w dniu poprzedzającym odbiór odpadów. MZO w Pruszkowie zastrzega sobie prawo nieodbierania worków w przypadku nieprawidłowo posegregowanych odpadów. Worki na odpady segregowane mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany pełny na pusty, w dniu odbioru odpadów.


Pliki do pobrania